NTM Solutions

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

Cách hiển thị vị trí trên Google Maps dựa vào tọa độ? How to show position in Google Maps by coordinates?

Bước 01: dùng JS để lấy tọa độ hiện tại:

<body>

<div id="demo"></div>

<script>

const x = document.getElementById("demo");

getLocation();


function getLocation() {

  if (navigator.geolocation) {

    navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);

  } else {

    x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";

  }

}

function showPosition(position) {

  x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude +

  "<br>Longitude: " + position.coords.longitude;

}

</script>

</body>

Bước 02: gõ tọa độ vào ô Tìm Kiếm (Search) của Google Maps theo 01 trong các cú pháp sau:

  • Dạng DD Decimal Degrees => Latitude, Longitude (ví dụ: 41.40338, 2.17403)
  • Dạng DMS Degrees Minutes Seconds => 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • Dạng DMM Degreed and Decimal Minutes => 41 24.2028, 2 10.4418
Trong 03 dạng trên dạng DD hay dùng.

Chú ý: nếu tọa độ sai lệch nhiều => vào phần Settings của trình duyệt XÓA DỮ LIỆU CŨ rồi thực hiện lại bước lấy tọa độ...

  • Tọa độ latitude đứng trước tọa độ longitude.
  • Kiểm tra số đầu tiên(trước dấu chấm .) của tọa độ latitude phải nằm trong khoảng -90 và 90.
  • Kiểm tra số đầu tiên của tọa độ longitude phải nằm trong khoảng -180 và 180.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS