NTM Solutions

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

HTTPie là gì? What is httpie?

HTTPie là nền tảng test API giống POSTMAN có chạy trên terminal-web app-hỗ trợ AI.

FLOW THROUGH APIs

HTTPie is making APIs simple and intuitive for those building the tools of our time.

Trang web offcial của HTTPie : https://httpie.io/app

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS