NTM Solutions

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

Rabbitmq là gì?What is Rabbitmq?

RabbitMQ giúp các web server gửi các reponse cho các request rất nhanh thay vì bị ép buộc chạy một procedure ngốn tài nguyên trên một hệ thống.

Việc đưa message vào hàng đợi là một giải pháp hay khi ta muốn phân tán message cho nhiều người nhận giúp giảm tải cho các worker xử lý.


Xem thêm về RabbitMQ:

https://topdev.vn/blog/rabbitmq-la-gi/


Link download RabbitMQ: https://www.rabbitmq.com/download.html

Xem demo RabbitMQ : https://spring.io/guides/gs/messaging-rabbitmq/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS