NTM Solutions

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Cách kiểm tra version của ReactJS? How to check version of ReactJS?

 Có 03 cách:

 1. Xem file package.json
 2. Dùng command line: npm view react version
 3. Dùng thuộc tính version của dòng lệnh mặc định import from React
  • import React from 'react';
  • let a = React.version
   hoặc:
  • import React from 'react';
  •   
  • const App = () => {
  •   return <h1>
  •     Phiên bản react hiện tại: {React.version}
  •   </h1>;
  • }
  •   
  • export default App;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS