NTM Solutions

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

ĐỆ QUY DANH MỤC

Trong lập trình, chúng ta hay gặp đi gặp lại 01 vài bài toán kinh điển.

01 trong những bài toán thường gặp trong lập trình web là tạo danh mục nhiều cấp bằng đệ quy.

Ví dụ:

trang web bán hàng thời trang online có 01 menu đa cấp.

Hoặc trang bán hàng có danh mục đa cấp chứa thông tin hàng hóa như sau:

thoitrang

-quan

--jeans

--legging

--congso

-ao

-vay

baiviet

giải thích: trang shop bán hàng có danh mục thời trang bài viết.

trong danh mục thời trang -> chứa 03 danh mục: quần, áo, váy.

Trong danh mục quần -> chứa 03 danh mục: quần jeans, quần legging, quần công sở...


Ở đây mình tạo sẵn 01 cơ sở dữ liệu: shopping

Và tạo bảng categories có nội dung như sau:

Facebook Youtube RSS