NTM Solutions

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Microservices là gì? What is Microservices?

Microservice là một kiếu kiến trúc phần mềm.

Các module trong phần mềm này được chia thành các service rất nhỏ (microservice).

Mỗi service này đều có một logic riêng, một trách nhiệm riêng và có thể được deploy riêng biệt.

Khái niệm mircoservice đồng thời đề cập đến xu hướng tách biệt architecture ra thành các loose coupling service, tức là các service này sẽ có một mối liên hệ "lỏng lẻo" với nhau và mối service sẽ được nằm trong 1 context nhất định.

Đặc điểm:

  • Tập hợp một nhóm nhỏ các service: mức độ chi tiết của một service là nhỏ và mỗi service này sẽ chịu một trách nhiệm cụ thể (single responsiblity) và chỉ tập trung vào nhiệm vụ đó. Ví dụ: storage service sẽ chịu riêng trách nhiệm về lưu trữ
  • Việc phát triển và mở rộng một service là hoàn toàn độc lập. Điều này mang lại tính linh hoạt cho hệ thống . Quá trình deliver feature, release version sẽ dễ dàng và nhanh chóng. Hơn nữa sẽ không còn tình trạng bị block như ở mô hình monolithic
  • Giảm tải được các mối quan ngại về công nghệ sử dụng. Chọn một công nghệ phù hợp với vấn đề của doanh nghiệp có thể được giải quyết dễ dàng. Các service giap tiếp với nhau thông qua API, do vậy mỗi service có thể dùng một ngôn ngữ riêng biệt. Service A dùng Java, Service B dùng Javascript ...
  • Đối với team, microservice đem lại tính độc lập và tự quản lí cho team. Một team sẽ có trách nhiệm toàn bộ với life-cycle của một hay nhiều service. Họ làm việc trong việc context biệt lâp, có thể tự quản lí các quyết định của mình.

Ví dụ: lối viết Rest API trong lập trình web backend:
-> chỉ code sao cho đưa ra các đầu API trả về kết quả JSON (GET-PUT-POST-DELETE) còn công nghệ là JAVA, NodeJS hay PHP đều OK. 

Người code phía frontend chỉ cần cái link của đầu API đó và kết quả trả về là dạng gì (thường là dạng JSON). Tham khảo từ khóa "Fake Store API".

Xem thêm về Microservice: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-microservice-Do754PD45M6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS