NTM Solutions

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 11-CÂU LỆNH LIMIT

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Giới hạn kết quả

Bạn có thể giới hạn số dòng tin trả về từ câu truy vấn bằng cách dùng câu lệnh “LIMIT

Ví dụ: chọn 05 dòng đầu tiên trong bảng “customer

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "SELECT * FROM customers LIMIT 5";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_limit.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_db_limit.js

Kết quả trả ra màn hình CMD sẽ là:
[
  { id: 1, name: 'John', address: 'Highway 71'},
  { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
  { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'},
  { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'},
  { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'}
]

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 10-CÂU LỆNH CẬP NHẬT

Xem mục lục lập trình NodeJS

Cập nhật bảng

Bạn có thể cập nhật các mẫu tin trong 01 bảng bằng câu lệnh “UPDATE

Ví dụ: chèn dữ liệu cột address từ “Valley 345” thành “Canyon 123

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "UPDATE customers SET address = 'Canyon 123' WHERE address = 'Valley 345'";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result.affectedRows + " record(s) updated");
  });
});

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 09-CÂU LỆNH XÓA BẢNG

Xem mục lục lập trình NodeJS

Xóa 01 bảng

Bạn có thể xóa 01 bảng bằng câu lệnh “DROP TABLE

Ví dụ: xóa bảng “customers

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "DROP TABLE customers";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table deleted");
  });
});

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 08-CÂU LỆNH XÓA

Xem mục lục lập trình NodeJS


Xóa dòng tin

Bạn có thể xóa các dòng tin từ 01 bảng bằng cách dùng câu lệnh “DELETE FROM

Ví dụ: xóa dòng tin với address là “Moutain 21

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "DELETE FROM customers WHERE address = 'Mountain 21'";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Number of records deleted: " + result.affectedRows);
  });
});

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Đập hộp công nghệ-Review 03 cấp độ xe hybrid điện


#xehybrid

Hybrid nhẹ (Mild hybrid Electric Vehicle – MHEV)

Hybrid thông thường (Hybrid Electric Vehicle– HEV)

Hybrid cắm sạc (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV)

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 06-CÂU LỆNH WHERE

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Lấy dữ liệu có lọc

Khi lấy các dòng tin từ 01 bảng, bạn có thể chọn lọc bằng câu truy vấn “WHERE

Ví dụ: chọn các dòng tin với address là “Park Lane 38

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  con.query("SELECT * FROM customers WHERE address = 'Park Lane 38'", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin là “demo_db_where.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_where.js

Kết quả xuất ra CMD sẽ là:

[ RowDataPacket { name: 'Ben', address: 'Park Lane 38', id: 12 } ]

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 05-CÂU LỆNH SELECT FROM

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Lấy dữ liệu từ 01 bảng

Để lấy dữ liệu từ 01 bảng trong MySQL, dùng câu truy vấn “SELECT”

Ví dụ: chọn tất cả dòng tin từ bảng “customers” và hiển thị đối tượng trả về.

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  con.query("SELECT * FROM customers", function (err, result, fields) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Câu lệnh SELECT * sẽ trả về tất cả cột.

Lưu đoạn mã trên thành tập tin “demo_select_db.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_select_db.js

Kết quả sẽ trả về màn hình CMD như vầy:

[
  { id: 1, name: 'John', address: 'Highway 71'},
  { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
  { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'},
  { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'},
  { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'},
  { id: 6, name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2'},
  { id: 7, name: 'Betty', address: 'Green Grass 1'},
  { id: 8, name: 'Richard', address: 'Sky st 331'},
  { id: 9, name: 'Susan', address: 'One way 98'},
  { id: 10, name: 'Vicky', address: 'Yellow Garden 2'},
  { id: 11, name: 'Ben', address: 'Park Lane 38'},
  { id: 12, name: 'William', address: 'Central st 954'},
  { id: 13, name: 'Chuck', address: 'Main Road 989'},
  { id: 14, name: 'Viola', address: 'Sideway 1633'}
]

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 04-CHÈN DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Chèn dữ liệu vào bảng

Để điền dữ liệu vào bảng trong MySQL ta dùng câu truy vấn “INSERT INTO”.

Ví dụ: chèn 01 dòng tin vào bảng “customers”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES ('Company Inc', 'Highway 37')";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("1 record inserted");
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_insert.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_insert.js

Trên màn hình CMD sẽ trả ra kết quả:

Connected!
1 record inserted
Facebook Youtube RSS