NTM Solutions

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

Neo4j là gì? what is Neo4j?

Neo4j là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị đầu tiên được giới thiệu vào năm 2007 và công bố phiên bản 1.0 vào năm 2010. Hiện nay neo4j là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị được sử dụng nhiều nhất.

Nếu như cơ sở dữ liệu quan hệ như SQLServer, MySQL, Oracle để mô tả một đối tượng như MonHoc (subject) và các đặc điểm của đối tượng (properties) thì chúng mô tả bằng một bảng dữ liệu gồm nhiều cột với tên bảng là tên của đối tượng, các cột trong bảng mô tả đặc điểm của đối tượng. 

Mối quan hệ giữa các đối tượng được xây dựng bằng cách ghi nhận thông tin của thực thể cha vào thực thể con, ví dụ như như muốn xác định môn học nào là môn điều kiện của môn học hiện tại thì chúng ta cần lưu thông tin về id của môn học điều kiện vào môn học hiện tại.


Bảng môn học:

Đối với neo4j đối tượng được mô tả thành các đỉnh của đồ thị, đặc điểm của đối tượng được mô tả qua thuộc tính của đỉnh và mối quan hệ giữu các đối tượng được mô tả bằng liên kết có hướng giữa các đỉnh. Như hình trên ta thấy rằng môn học ASP.NET có môn điều kiện là C#.


Neo4j  có 02 chế độ:

  1. Quản trị dữ liệu và thể hiện nội dung trên nền tảng riêng (Neo4j Server)
  2. Nhúng vào các nền tảng khác neo4j chỉ đóng vai trò lưu trữ.

link download: https://neo4j.com/download/

xem thêm: https://appmaster.io/vi/blog/co-so-du-lieu-do-thi-neo4j

Xem demo Neo4j : https://spring.io/guides/gs/accessing-data-neo4j/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS