NTM Solutions

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

FAQ là gì ? Mục đích của FAQ ? Cách thức xây dựng nội dung câu hỏi thường gặp trên hệ thống web? What is FAQ?

FAQ hay FAQs viết đầy đủ là Frequently Asked Questions, tạm dịch ra tiếng Việt hiểu là: Các câu hỏi thường gặp ? 
hoặc Questions and Answers (Q&A) là các câu hỏi và trả lời thường theo cùng một chủ đề nhất định. 

FAQ tập hợp những câu hỏi phổ biến thường có xu hướng được hỏi đi hỏi lại.

FAQ (Câu hỏi thường gặp) có thể nằm bất kỳ vị trí nào trên trang, song thông thường nhất là đầu trang hoặc cuối trang. Tùy thuộc vào cách sử dụng, thuật ngữ này có thể đề cập cụ thể đến một câu hỏi thường gặp hoặc một danh sách nhiều câu hỏi và câu trả lời của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS