NTM Solutions

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

STOMP là gì? What is Stomp?

STOMP là viết tắt của Simple Text Oriented Messaging Protocol, nó là một text-based protocol đơn giản được thiết kế để làm việc với các message-oriented middleware (MOM). 


Mọi ứng dụng client  STOMP đều có thể giao tiếp với bất kỳ STOMP message broker nào và có thể tương tác giữa các ngôn ngữ và nền tản khác nhau.

Xem demo ứng dụng chat với công nghệ Stomp-based trong Spring Boot: https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS