NTM Solutions

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

Tự học HTML - Bài 26 - HTML5 có gì mới

Các thẻ mới trong HTML5

<article>: Định nghĩa một bài viết hoặc bình luận của người dùng, độc lập với content của website.

<aside>: Đánh dấu nội dung một trang hiện tại.

<header><footer>: Loại bỏ việc định nghĩa id cho tiêu đề và cuối trang.

<nav>: Định nghĩa phần menu điều hướng cho website.

<section>: Xác định các thành phần khác nhau trong website.

<audio>, <video>: Hỗ trợ người dùng xem clip và nghe nhạc trên website mà không cần bên thứ ba.

<embed>: Xác định một container các plugin tương tác với ứng dụng bên ngoài.

<canvas>: Cho phép bạn đồ họa mà không cần ứng dụng hỗ trợ (dùng JavaScript).

Ngoài ra, phiên bản HTML5 đã loại bỏ một số thẻ lỗi thời như: <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, <center>, <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <noframes>, <strike>

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

Tự học HTML - Bài 21 – XHTML

XHTML là gì?

XHTML là 01 ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nhưng  có khai báo rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

XHTML được phát triển nhằm giúp HTML có thể làm việc được với các chuẩn dữ liệu khác (như XML).

Thêm nữa, các trình duyệt hay bỏ qua các lỗi trên trang HTML, và cố hiển thị trang web ngay cả khi có vài lỗi thẻ đánh dấu. Vì vậy, XHTML ra đời nhằm hạn chế các lỗi này.


Những điểm khác biệt của XHTML so với HTML

Thẻ <!DOCTYPE> là bắt buộc.

Thuộc tính xmlns trong thẻ <html> là bắt buộc.

Các thẻ <html>, <head>, <title> và <body> là bắt buộc.

Phần tử phải được đóng đúng thứ tự.

Phần tử phải có thẻ đóng.

Phần tử phải viết thường.

Tên thuộc tính phải viết thường.

Giá trị thuộc tính phải nằm trong cặp nháy.

Viết rút gọn thuộc tính bị cấm.

Facebook Youtube RSS