NTM Solutions

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 03-TẠO BẢNG

Xem mục lục lập trình NodeJS

Tạo bảng

Để tạo bảng trong MySQL, sử dụng câu truy vấn “CREATE TABLE

Hãy xác định tên cơ sở dữ liệu khi bạn tạo kết nối.

Ví dụ: tạo bảng tên là “customer”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table created.");
  });
});

Lưu mã với tên tập tin là “demo_create_table.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_create_table.js

Nếu đúng kết quả sẽ là:

Connected!
Table created.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 02-TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS

Để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL, dùng câu lệnh "CREATE DATABASE"

Ví dụ:

Tạo 01 cơ sở dữ liệu có tên là “mydb

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Đã kết nối!");
  con.query("CREATE DATABASE nodejs", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Đã tạo ra cơ sở dữ liệu");
  });
});

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 07-CÁC SỰ KIỆNNODEJS rất thích hợp cho các ứng dụng điều khiển sự kiện.

01-Các sự kiện trong NODEJS

Mỗi hành động trên máy tính là 01 sự kiện. Ví dụ như là khi 01 kết nối được tạo hoặc khi mở 01 tập tin.

Các đối tượng trong NODEJS có thể phát sinh sự kiện, ví dụ như đối tượng readStream tạo ra các sự kiện khi mở và đóng 01 tập tin.

Ví dụ:
var fs = require('fs');
var rs = fs.createReadStream('./demofile.txt');
rs.on(
'open'function () {
  console.log(
'The file is open');
});

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 06-NPM


Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

01-NPM là gì?

NPM là phần quản lý các gói mã nguồn (module) của NODEJS

Các bạn có thể tải miễn phí các gói mã nguồn tại: www.npmjs.com

Mặc định chương trình NPM sẽ được cài khi bạn cài đặt NODEJS

02-Gói mã nguồn là gì?

01 gói mã nguồn trong NODEJS chứa tất cả tập tin cần thiết cho 01 module.

Cả thư viện Javascript và các module bạn đều có thể đính kèm trong dự án của mình.

03-Tải gói mã nguồn

Tải 01 gói mã nguồn thì cực kỳ dễ.

Mở CMD và gõ theo cú pháp sau: npm install upper-case

Ví dụ trên ta cài đặt 01 gói tên là upper-case

NPM sẽ tự động tạo ra 01 thư mục tên “node-modules” cùng cấp thư mục hiện hành.

Tất cả các tập tin của gói tải về sẽ nằm ở đây.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 05-MODULE URL

Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

Module URL dựng sẵn

Module URL chia 01 địa chỉ web thành các phần nhỏ hơn có thể đọc được.

Để đính kèm module URL, ta dùng phương thức require()

var url = require('url');

Ta đưa 01 địa chỉ vào bằng phương thức url.parse() , và nó sẽ trả về 01 đối tượng URL  với các phần của địa chỉ như là các thuộc tính.

Ví dụ: chia các phần địa chỉ web ra

var url = require('url');
var adr = 'http://localhost:8080/default.htm?year=2017&month=february';
var q = url.parse(adr, true);

console.log(q.host); 
//trả về 'localhost:8080'
console.log(q.pathname); //trả về '/default.htm'
console.log(q.search); //trả về '?year=2017&month=february'

var qdata = q.query//trả về 01 đối tượng: { year: 2017, month: 'february' }
console.log(qdata.month); //trả về 'february'
Facebook Youtube RSS