NTM Solutions

Mục lục - Lập trình PHP

*****PHP Cơ bản*****

Bài 01 - Giới thiệu và cài đặt

Bài 02 - Cú pháp các câu lệnh cơ bản trong PHP

Bài 03 - Xử lý chuỗi trong PHP - Phần 1

Bài 04 - Xử lý chuỗi trong PHP (Regular Expression) - Phần 2

Bài 05 - Xử lý số trong PHP

*****PHP Nâng cao*****
//Lập trình hướng đối tượng


*****PHP framework - CodeIgniter*****

Bài 01 - Giới thiệu và cài đặt

Bài 02 - Cấu trúc thư mục và mô hình MVC

Bài 03 - Controller là gì? Nguyên lý hoạt động ra sao?

Bài 04 - View là gì? Nguyên lý hoạt động ra sao?

Bài 05 - Model là gì? Nguyên lý hoạt động ra sao?

...

****PHP framework - Simple Pie - Tạo bản tin RSS****

Bài 01 - Giới thiệu và cài đặt

Bài 02 - Sử dụng và demo trang tin tức