NTM Solutions

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

DurandalJS là gì? What is DurandalJS?

Durandal là 01 framework JS phía client cross-device, cross-platform và được thiết kế để giúp tạo các ứng dụng dạng 01 trang Single Page Applications (SPAs) dễ tạo và bảo trì. 

Durandal được dùng để xây dựng các ứng dụng cho PC, Mac, Linux, iOS và Android...

Durandal cũng là anh em gia đình danh giá (đại học MIT - Huê Kỳ)

Tính năng

 • Clean MV* Architecture
 • JS & HTML Modularity
 • Simple App Lifecycle
 • Eventing, Modals, Message Boxes, etc.
 • Navigation & Screen State Management
 • Consistent Async Programming w/ Promises
 • App Bundling and Optimization
 • Use any Backend Technology
 • Built on top of jQueryKnockout & RequireJS.
 • Integrates with popular CSS libraries such as Bootstrap and Foundation.
 • Make your own templatable and data-bindable widgets.
 • Fully Testable

Trang web offcial của DurandalJS : 

http://durandaljs.com/ (bán domain luôn rồi???)

Lệnh cài đặt durandal trong NodeJS:

 npm i durandal

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS