NTM Solutions

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX


Quay về mục lục VBA Macro


1.       Form Control
a.       Đặc điểm:
·   Ít đối tượng
·   Không có properties riêng
·   Không mở rộng được
·   Chỉnh sửa bằng chuột phải
·   Viết mã cho đối tượng bằng các gán macro (assign macro)
b.      Cách tạo Form Control: Developer->Insert-> Chọn đối tượng vẽ ra màn hình

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application


Quay về mục lục VBA Macro


1.       Worksheet Function
Để truy cập các hàm tính toán trong worksheet ta dùng cú pháp sau:
Application.WorksheetFunction.Tenham(tham số)
Chú ý: trong tham số có giá trị tham chiếu đến các ô thì phải dùng Range(“địa chỉ tham chiếu”)
Ví dụ:
Dim tong As Integer
tong = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A5"))
Range(“A6”).Value = tong
Hoặc có thể viết tắt lại như sau:
Range("A6").Value = "=Sum(A1:A5)"
Lúc này, công thức hàm sẽ được điền vào ô A6 như hình vẽ (khác với cách trên chỉ điền giá trị sau tính toán)

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub


Quay về mục lục VBA Macro


1.       Function
Nếu bạn muốn 01 đoạn mã trả về 01 giá trị sau khi thực thi => dùng Function(hàm)
Cách tạo hàm trong VBA:
Bước 1: Menu (VBA) Insert =>Module

Bước 2: Trong cửa sổ module(nhấp đôi chuột vào Module1) ta khai báo hàm Function
Ví dụ:

VBA Macro - Bài 12 - Mảng


Quay về mục lục VBA Macro


1.    Mảng 01 chiều
Ví dụ:
Dim sinhvien(1 To 5) As String
sinhvien(1) = "Tí"
sinhvien(2) = "Tèo"
sinhvien(3) = "Tô"
sinhvien(4) = "Tun"
sinhvien(5) = "Tôp"
MsgBox "Xin chào " & sinhvien(4)
Ví dụ trên khai báo mảng sinh viên có 05 phần tử và lần lượt gán giá trị từng phần tử.Cuối cùng xuất ra màn hình phần tử thứ 4.
2.       Mảng 02 chiều
Dim sinhvien(1 To 5, 1 To 2) As String
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 5
    For j = 1 To 2
        sinhvien(i, j) = Cells(i, j).Value
    Next j
Next i
MsgBox "Xin chào " & sinhvien(4, 1) & " hoc lop: " & sinhvien(4, 2)

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện


Quay về mục lục VBA Macro


1.    Sự kiện mở Workbook
·         Sự kiện này diễn ra khi ta mở Workbook.
·         Bấm đôi chuột vào chữ ThisWorkBook trong cửa sổ VBA.
·         Trong cửa sổ code chọn trong 02 listbox là Workbook và Open.


·         Lúc này xuất hiện 01 Sub tên là: Workbook_Open() => Gõ vào Sub này dòng lệnh:
·         Msgbox “Xin chào lophocvitinh.COM!!”
·         Ngoài ra còn các sự kiện khác liên quan đến Workbook các bạn tự tìm hiểu nhé.
Facebook Youtube RSS