NTM Solutions

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

LDAP là gì? What is LDAP?

LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol

LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500. Đây là chuẩn cho dịch vụ thư mục (Directory Service - DS) chạy trên nền tảng OSI.

LDAP được coi là lightweight vì LDAP sử dụng gói tin overhead thấp, được xác định chính xác trên lớp TCP của danh sách giao thức TCP/IP (các dịch vụ hướng kết nối) còn X500 là heavyweight vì là lớp giao thức ứng dụng, chứa nhiều header hơn (các header của các layer tầng thấp hơn)


Xem thêm về LDAP : https://viblo.asia/p/network-tim-hieu-ldap-cau-hinh-xac-thuc-ssh-voi-ldap-zoZVRgdZMmg5

Xem demo LDAP : https://spring.io/guides/gs/authenticating-ldap/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS