NTM Solutions

Mục lục - khóa học microsoft access - khoa hoc microsoft access

#hocaccess 
http://bit.ly/2AeWRa6

  • Tin học văn phòng - ACCESS - Bài 01 - Giới thiệu các khái niệm cơ bản
  • Tin học văn phòng - ACCESS - Bài 02 - Tạo bảng
  • Tin học văn phòng - ACCESS - Bài 03 - Các câu query cơ bản
  • Tin học văn phòng - ACCESS - Bài 04 - Xử lý form cơ bản
#drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS