NTM Solutions

Mục lục - khóa học mcsa - khoa hoc mcsa

#hocmcsa
http://bit.ly/tuhocmcsa


NỘI DUNG HỌC MCSA 2008

Phần 1 - Mạng Căn Bản & Windows 7

Phần 2 - Exam 70-646: Windows Server 2008 , Server Administrator

+ 6430B: Planning for Windows Server 2008 Servers
+ 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows

Phần 3 - Exam 70-640: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

+ 6425B: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Service
+ 6426B: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
+ 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

Phần 4 - Exam 70-642: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring

+ 6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
+ 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

Phần 5 - Exam 70-157: Forefront Integrated Security

+ Install and Configure Forefront Threat Management Gateway

Phần 6 - Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring

+ 10135B: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

Phần 7 - Tăng cường Chuyên đề Quản Trị Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp

+ Network Load Balancing & Clustering
+ VPN Gateway to Gateway/Client Over xDSL
+ Mail Server Online/Offline
+ LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS