NTM Solutions

Facebook Youtube Google+

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Bài 15 – Biến TOÀN CỤC vs SIÊU TOÀN CỤC


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Biến SIÊU TOÀN CỤC được giới thiệu trong PHP 4.1.0, và được xem như là biến có phạm vi sử dụng trên tất cả phạm vi.

Biến TOÀN CỤC – SIÊU TOÀN CỤC trong PHP

Trong PHP, biến “SIÊU TOÀN CỤC” nghĩa là chúng luôn có thể truy cập bất chấp phạm vi – bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ hàm , lớp hoặc tập tin mà không cần phải làm gì cả.


Các biến siêu toàn cục của PHP là:

·         $GLOBALS

·         $_SERVER

·         $_REQUEST

·         $_POST

·         $_GET

·         $_FILES

·         $_ENV

·         $_COOKIE

·         $_SESSION

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Bài 14 – Sắp xếp mảng


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Các phần tử trong mảng có thể được sắp xếp lại theo dãy alphabet hay thứ tự số, tăng dần hoặc giảm dần.

Các hàm sắp xếp mảng trong PHP


Trong bài này, chúng ta sẽ học các hàm sắp xếp mảng sau:

sort() – sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

rsort() – sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

asort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần, tùy vào giá trị

ksort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần, tùy vào khóa

arsort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự giảm dần, tùy vào giá trị

krsort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự giảm dần, tùy vào khóa

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Bài 12 – Sử dụng hàm


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Sức mạnh thực sự của PHP là các hàm; với hơn 1000 hàm được xây dựng sẵn.

Hàm do người dùng tạo trong PHP


Bên cạnh các hàm được xây dựng sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình.

01 hàm là 01 khối các đoạn mã có thể dùng nhiều lần trong 01 chương trình.
01 hàm sẽ không được thực thi ngay khi trang web được tải xuống.
01 hàm sẽ chỉ thực thi khi được gọi đến trong chương trình.

Ghi chú: ứng dụng thuộc tính này của hàm, những gì không quá cần thiết trong trang web(như hiệu ứng động, quảng cáo,…) ta đưa vào hàm để khi tải trang web sẽ nhanh hơn.

Tạo hàm người dùng trong PHP


01 hàm người dùng được khai báo với từ khóa "function":

Cú pháp


function ten_ham() {

    đoạn mã được thực thi;

}

Ghi chú: tên hàm có thể bắt đầu bằng chữ hoặc dấu _ (không phải bắt đầu bằng số).

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Bài 11 – Vòng lặp FOR


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Vòng lặp for trong PHP thực thi 01 khối mã với số lần định trước.

Vòng lặp FOR trong PHP


Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết chắc số vòng lặp mà đoạn mã phải chạy.

Syntax


for (giá trị số đếm ban đầu; kiểm tra số đếm; tăng số đếm) {

    đoạn mã sẽ thực thi;

}

Tham số:

Giá trị số đếm ban đầu: giá trị số đếm khi bắt đầu vòng lặp

Kiểm tra số đếm: kiểm tra số đếm mỗi vòng lặp. Nếu giá trị là TRUE, vòng lặp tiếp tục. Nếu giá trị là FALSE, vòng lặp dừng.

Tăng số đếm: tăng giá trị số đếm mỗi vòng lặp.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Bài 10 – Vòng lặp WHILE


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Vòng lặp while trong PHP thực thi 01 khối mã nếu điều kiện là true.

Vòng lặp trong PHP


Thông thường khi bạn viết mã, bạn muốn cùng 01 khối mã chạy nhiều lần trong 01 dòng. Thay vì phải viết nhiều dòng lệnh trong đoạn mã, chúng ta dùng vòng lặp để làm điều này.
Trong PHP, chúng ta có các loại vòng lặp sau:

while - loops thực thi khối mã nếu điều kiện là true

do...while - loops thực thi khối mã 01 lần , và sau đó lặp lại nếu điều kiện là true

for - loops thực thi khối mã lặp lại với số lần xác định trước

foreach - loops thực thi khối mã lặp đúng số phần tử trong 01 mảng

MYSQL – Bài 04 – Thêm dữ liệu


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Thêm dữ liệu vào MySQL dùng MySQLi và PDO


Sau khi tạo xong cơ sở dữ liệu và bảng , chúng ta tiến hành thêm dữ liệu vào cho chúng.

Đây là 01 vài quy tắc cú pháp phải tuân theo:

·         Câu truy vấn SQL phải nằm trong cặp dấu ngoặc khi viết trong PHP.

·         Giá trị chuỗi bên trong câu truy vấn SQL phải nằm trong cặp dấu ngoặc đơn.

·         Giá trị số không nằm trong cặp dấu ngoặc.

·         Từ NULL không nằm trong cặp dấu ngoặc.

Câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm mới các bảng ghi vào 01 bảng MySQL cú pháp như sau:

INSERT INTO tên_bảng (cột1, cột2, cột3,...)
VALUES (giá_trị1, giá_trị2, giá_trị3,...)

Để học sâu về câu lệnh SQL, các bạn vào đây SQL tutorial.

Trong bài trước chúng ta tạo 01 bảng rỗng có tên "MyGuests" có 05 cột: "id", "firstname", "lastname", "email" và "reg_date". Bây giờ, chúng ta sẽ điền dữ liệu vào bảng.

Ghi chú: Nếu 01 cột được thiết lập là AUTO_INCREMENT (Ví dụ như cột "id") hoặc TIMESTAMP (Ví dụ như cột "reg_date"), MySQL sẽ tự động thêm giá trị vào.

Các ví dụ sau thêm 01 bảng ghi mới vào bảng "MyGuests"

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Bài 09 – Phát biểu SWITCH


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Phát biểu switch được dùng để thực thi các hành động khác nhau tùy vào điều kiện.

Phát biểu switch trong PHP


Dùng phát biểu switch để chọn 01 khối thực thi trong đoạn mã.

Syntax


switch (n) {

    case nhãn1:

        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn1;

        break;

    case nhãn2:

        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn2;

        break;

    case nhãn3:

        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn3;

        break;

    ...

    default:

        đoạn mã thực thi nếu n không bằng nhãn nào;

}

Cách thức hoạt động: đầu tiên chúng ta có 01 biểu thức n (hầu hết các trường hợp thì đây là biến), được tính giá trị 01 lần duy nhất. Giá trị của biểu thức n sau đó được so sánh với giá trị của từng case trong cấu trúc. Nếu khớp 01 case, khối mã gắn liền sẽ thực thi. Dùng phát biểu break để ngăn đoạn mã tự động chạy case tiếp theo. Đoạn mã trong phát biểu default sẽ được dùng nếu không khớp case nào.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Bài 08 – Phát biểu điều kiện IF


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Các phát biểu điều kiện dùng để xét các điều kiện thực hiện các hành động phù hợp.

Phát biểu điều kiện trong PHP


Rất hay sử dụng khi viết mã, khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau tùy vào điều kiện.

Trong PHP, ta có các phát biểu điều kiện sau:if – thực thi mã nếu điều kiện là true

if...else – thực thi mã nếu điều kiện là true và  đoạn mã khác nếu điều kiện là false

if...elseif....else – thực thi các đoạn mã khác nhau khi có >2 điều kiện

switch – chọn 01 trong các khối mã để thực thi

MYSQL – Bài 03 – Tạo bảng


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

01 bảng cơ sở dữ liệu có 01 tên duy nhất và chứa các dòng và cột.

Tạo 01 bảng MySQL dùng MySQLi và PDO


Câu lệnh CREATE TABLE được dùng để tạo bảng trong MySQL.

Chúng ta sẽ tạo 01 bảng có tên "MyGuests", có 05 cột: "id", "firstname", "lastname", "email" and "reg_date":

CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Bài 07 – Toán tử


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Toán tử trong PHP


Toán tử dùng để thực hiện các thao tác với biến và giá trị.

Trong PHP, Toán tử gồm các nhóm sau:

·         Toán tử TOÁN HỌC

·         Toán tử GÁN

·         Toán tử SO SÁNH

·         Toán tử TĂNG GIẢM

·         Toán tử LUẬN LÝ

·         Toán tử CHUỖI

·         Toán tử MẢNG

Toán tử toán học trong PHP


Trong PHP, toán tử toán học được dùng tính các phép toán thông thường như: CỘNG, TRỪ , NHÂN, CHIA…

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
+
CỘNG
$x + $y
TỔNG của $x và $y
-
TRỪ
$x - $y
HIỆU của $x và $y
*
NHÂN
$x * $y
TÍCH của $x và $y
/
CHIA
$x / $y
THƯƠNG của $x và $y
%
LẤY DƯ
$x % $y
LẤY DƯ của phép chia $x và $y
**
$x ** $y
$x MŨ $y


MYSQL - Bài 02 – Tạo mới cơ sở dữ liệu


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

01 cơ sở dữ liệu chứa ít nhất 01 bang.

Bạn sẽ cần quyền tạo (CREATE) để tạo hay xóa 01 cơ sở dữ liệu MySQL (ở đây chúng ta đang học nên cứ dùng tài khoản root cho tiện)

Tạo 01 cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng MySQLi và PDO

Câu lệnh CREATE DATABASE dùng để tạo 01 cơ sở dữ liệu trong MySQL.

Các ví dụ sau minh họa việc tạo 01 cơ sở dữ liệu tên "myDB":

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Bài 06 – Hằng số

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Hằng số cũng giống như biến chỉ khác ở chỗ chúng không thể thay đổi giá trị cũng như tái định nghĩa.

Hằng số trong PHP


01 hằng số là 01 định danh (tên) định nghĩa 01 giá trị. Giá trị hằng số là không thể thay đổi trong suốt đoạn mã.

Tên hằng số bắt đầu bằng chữ hoặc dấu gạch dưới (không có dấu $ trước tên hằng số).

Ghi chú: không giống như biến , hằng số tự động có phạm vi toàn cục (global) trong cả đoạn code.

MYSQL – Bài 01 – PHP kết nối đến MySQL

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

PHP 5 và các phiên bản sau này có thể làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL qua 02 phương thức sau:

·         Phần mở rộng MySQLi (chữ "i" là viết tắt của chữ cải thiện - improved)

·         PDO (các đối tượng dữ liệu PHP)

Các phiên bản cũ (trước PHP5) dùng phần mở rộng MySQL . Tuy nhiên, phần mở rộng này đã ngưng sử dụng từ năm 2012.

Nên dùng MySQLi hay PDO?


Câu trả lời là "Thích gì dùng nấy".

Cả MySQLi và PDO có những ưu điểm riêng:

PDO có thể dùng với hơn 12 hệ cơ sở dữ liệu, trong khi MySQLi chỉ dùng với cơ sở dữ liệu MySQL.

Vì vậy, nếu bạn phải với PDO ta có thể chuyển đổi qua hệ cơ sở dữ liệu khác dễ dàng với việc thay đổi connection string và vài câu truy vấn. Với MySQLi, bạn phải viết lại hầu như toàn bộ mã các câu truy vấn đi kèm.

Cả 02 đều viết theo kiểu hướng đối tượng , nhưng MySQLi luôn yêu cầu phải có 01 procedural API.

Cả 02 hỗ trợ các câu lệnh cài đặt sẵn - Prepared Statements. Các câu lệnh này giúp tránh khỏi SQL injection, và chúng rất quan trọng trong việc bảo mật ứng dụng web.

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Bài 05 – Kiểu chuỗi STRING

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Chuỗi là 01 dãy các ký tự kiểu như "Xin chào!".

Hàm xử lý chuỗi (String) trong PHP


Trong bài này chúng ta sẽ học các hàm thông dụng để xử lý chuỗi.

Hàm lấy chiều dài chuỗi


Trong PHP dùng hàm strlen() trả về chiều dài chuỗi.

Ví dụ dưới đây trả ra chiều dài của chuỗi "Xin chào!":

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strlen("Xin chào!");
?> 
 
</body>
</html>

Giá trị xuất ra màn hình là: 12.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Bài 04 – Kiểu dữ liệu

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Kiểu dữ liệu trong PHP


Các biến có thể lưu trữ dữ liệu trong nhiều loại khác nhau, và mỗi loại có thao tác xử lý riêng.

PHP hỗ trợ các loại dữ liệu sau:

1.       String - Chuỗi

2.       Integer – Số nguyên

3.       Float (số có dấu chấm động – còn được gọi là double) – Số thực

4.       Boolean – Luận lý

5.       Array – Mảng

6.       Object – Đối tượng

7.       NULL – Rỗng

8.       Resource – Tài nguyên

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Bài 03 – Câu lệnh ECHO vs PRINT

XEM MỤC MỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Trong PHP có 02 cách cơ bản để xuất ra màn hình: dùng lệnh echo và print.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ dùng lệnh echo (và print) trong hầu hết các ví dụ. Vì vậy, bài này chỉ chứa ít kiến thức về 02 lệnh này.

PHP echo vs print


echo và print không ít thì nhiều có sự giống nhau. Chúng đều dùng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Sự khác biệt nhỏ nằm ở chỗ: echo không có giá trị trả về còn print có giá trị trả về là 1 vì thế nó có thể dùng trong biểu thức. echo có thể lấy nhiều giá trị (dù điều này rất hiếm khi sử dụng) trong khi print chỉ có thể lấy 01 tham số . echo thực thi nhanh hơn print.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Bài 02 – GIỚI THIỆU CÁCH SỬ DỤNG BIẾN

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Các biến là vật chứa thông tin.


Tạo (Khai báo) biến trong PHP Variables

Với PHP, 01 biến bắt đầu với dấu $, theo sau là tên biến:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt =
"Xin chào!";
$x =
5;
$y =
10.5;

echo $txt;
echo "<br>";
echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

</body>
</html>

Sau khi thực thi các câu lệnh trên, biến $txt sẽ có giá trị Xin chào!, biến $x sẽ có giá trị là 5, và biến $y sẽ có giá trị 10.5.

Ghi chú:

Khi bạn gán 01 chuỗi vào 01 biến, đặt dấu ngoặc kép bao quanh giá trị.

Không giống các ngôn ngữ khác , PHP không có lệnh tạo một biến. Nó được khởi tạo ngay khi lần đầu tiên bạn gán giá trị.

Tóm lại, ta cứ hiểu các biến là nơi lưu trữ dữ liệu.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Bài 00 - Cài đặt máy chủ web chạy PHP và MySQL bằng WAMP

XEM CÁC BÀI VIẾT PHP


-          Các thành phần cần có của máy chủ chạy web code PHP trong ví dụ này:

·         Apache ->máy chủ web

·         MySQL -> Cơ sở dữ liệu

·         PHP -> hỗ trợ PHP tối thiểu 5.0 (2018)

·         phpMyAdmin -> hỗ trợ quản trị MySQL giao diện web

->Ta có thể cài riêng từng gói này

-          Hoặc có thể dùng các gói ALL in ONE (tất cả trong một) như:

o   WAMP (windows) -> http://www.wampserver.com

o   XAMPP (linux,macs và cả windows) -> https://www.apachefriends.org/index.html

o   APSERV(windows) -> https://www.appserv.org/en/download/

Bài 13 – Mảng

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Mảng lưu trữ được nhiều giá trị trong 01 biến.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$xe = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
echo "Tôi thích " . $xe[0] . ", " . $xe[1] . " và " . $xe[2] . ".";
?>

</body>
</html>

Mảng là gì?


01 mảng là 01 biến đặc biệt có nhiều hơn 01 giá trị tại 01 thời điểm.

Bài 01: GIỚI THIỆU PHP VÀ CÚ PHÁP CƠ BẢN


XEM MỤC LỤC BÀI VIẾT PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản (script) phía máy chủ do Rasmus_Lerdorf viết phiên bản đầu tiên vào năm 1994.

PHP có các dòng phiên bản sau: PHP2, PHP3, PHP4, PHP5, PHP7 (tính đến thời điểm 2018)

Trang web chính thức của PHP: php.net

Các bạn muốn xem thêm về lịch sử phát triển của PHP thì vào đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/PHP

Trước khi bắt đầu học, ta phải cài đặt máy chủ web PHP -> Các bạn xem tại đây:

Phần mềm soạn thảo PHP có thể là NOTEPAD, NOTEPAD++, NETBEANS,ECLIPSE, ZEND STUDIO,…

è Ở đây mình khuyên các bạn chọn phần mềm soạn thảo nào có tô màu CODE, có tính năng hoàn thiện cú pháp khi ta gõ và TẢI MIỄN PHÍ (đề xuất: ECLIPSE)

Các phần ta sẽ học trong bài này:

·         Cú pháp cơ bản

·         Cách viết chú thích

·         Chữ HOA-thường