NTM Solutions

Facebook Youtube Google+

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 19-Tính năng Profiling


#hoccodeigniter


Lớp Profiler sẽ hiển thị các kết quả điểm chuẩn (benchmark), các truy vấn bạn chạy, và dũ liệu trong $_POST ở cuối các trang. Thông tin này có thể hữu dụng suốt quá trình phát triển nhằm mục đích hỗ trợ cho việc biên dịchtối ưu hóa.

Khởi tạo lớp

Điểm quan trọng:

Lớp này KHÔNG cần được khởi tạo. Nó được tải tự động bởi thư viện Output nếu tính năng profiling được kích hoạt như được nêu dưới đây.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 18-Caching trang web


#hoccodeigniter


CodeIgniter cho phép bạn lưu cache các trang nhằm mục đích đạt tối ưu hóa hiệu năng.

Mặc dù CodeIgniter hoạt động khá là nhanh, lưu lượng thông tin động mà bạn hiển thị trong các trang sẽ liên quan trực tiếp đến tài nguyên máy chủ, bộ nhớ, và chu kỳ của tiến trình , là những thứ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Bằng cách caching các trang,do đó chúng sẽ không phải tải lại toàn bộ, vì thế bạn có thể đạt hiệu năng gần như là các trang tĩnh.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 17-Xử lý lỗi


#hoccodeigniter


CodeIgniter cho phép bạn xây dựng báo cáo lỗi trong ứng dụng của bạn bằng cách dùng các hàm được đề cập dưới đây. Hơn nữa, nó còn có 01 lớp dùng ghi nhật ký lỗi cho phép các thông điệp biên dịch và lỗi được lưu lại thành các tập tin.

Ghi chú:

Mặc định, CodeIgniter hiển thị tất cả lỗi PHP. Rất có thể bạn sẽ muốn thay đổi thuộc tính này 01 khi việc phát triển hoàn thành (vì lí do bảo mật chẳng hạn). Bạn sẽ tìm thấy hàm error_reporting() tại tập tin index.php trong thư mục gốc. Vô hiệu hóa tính năng báo cáo lỗi sẽ KHÔNG ngăn các tập tin nhật ký được ghi lại mỗi khi ứng dụng phát sinh lỗi.

Không giống như hầu hết các hệ thống trong CodeIgniter, các hàm xử lý lỗi đơn giản là các thể hiện dạng thủ tục đơn giản có phạm vi toàn cục trên toàn ứng dụng. Phạm vi này cho phép ta có thể đặt bẫy các thông điệp lỗi mà không cần quan tâm về phạm vi lớp/hàm.

CodeIgniter cũng trả về 01 mã trạng thái bất cứ lúc nào 01 phần trong lõi hệ thống gọi hàm  exit(). Mã trạng thái exit này khác với mã trạng thái HTTP, và nó phục vụ cho việc ghi chú cho các tiến trình khác đang chờ xem đoạn mã xử lý xong hoàn toàn chưa, nếu chưa , sẽ xuát hiện 01 dạng lỗi gây ra việc hủy tiến trình. Những giá trị này được xác định trong tập tin application/config/constants.php. Trong khi các mã trạng thái exit rất hữu dụng trong các thiết lập CLI, trả về các mã giúp đỡ phù hợp giúp phần mềm máy chủ lưu trữ dấu vết các đoạn mã của bạn và tình trạng sức khỏe phần mềm của bạn.

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 16-Định hướng URI


#hoccodeigniter


Thông thường, mỗi quan hệ giữa 01 chuỗi URLvà lớp controller/phương thức tương ứng là 1-1. Các phân đoạn trong 01 URI thường theo kiểu mẫu như sau:

example.com/lớp/hàm/id/

Trong 01 vài trường hợp, bạn có thể muốn thay đổi mối tương quan này  ví dụ như 01 lớp/phương_thức khác có thể được gọi thay vì như mặc định trong đường dẫn URL.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 15-Hàm tương thích


#hoccodeigniter


CodeIgniter cung cấp 01 tập các hàm thích hợp cho phép bạn dùng các hàm thay thế các hàm có sẵn trong PHP, nhưng với phiên bản cao hơn hoặc tùy theo 01 phần mở rộng xác định.

Là các thực thi tùy chọn, các hàm này cũng sẽ có tập hợp các phụ thuộc riêng nào đó , nhưng vẫn hữu ích nếu các thiết lập PHP của bạn không yêu cầu các hàm nội bộ.

Ghi chú:

Giống như các hàm thông thường, các hàm thích hợp cũng luôn sẵn có để xài và các điều kiện phụ thuộc của chúng cũng trùng khớp.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 14-Các hàm thông dụng

#hoccodeigniter
CodeIgniter sử dụng 01 vài hàm thông dụng(được khai báo toàn cục) cho hoạt động của nó, và sẵn có cho bạn dùng bất kỳ chỗ nào. Những hàm như vậy không cần phải tải thư viện hay  helpers nào.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 13-Tự động tải tài nguyên


#hoccodeigniter


CodeIgniter có 01 tính năng “Tự động tải” cho phép các thư viện , helpers, và models được khởi tạo tự động mỗi khi hệ thống chạy. Nếu bạn cần tài nguyên nào đó trên phạm vi toàn cục trong ứng dụng của bạn bạn nên xem xét việc dùng tính năng tự động tải chúng cho tiện.

Các mục sau có thể tự động tải:

·         Các lớp trong thư mục libraries/

·         Các tập tin Helper tìm thấy trong thư mục helpers/

·         Các tập tin tùy chọn cấu hình lưu trong thư mục config/

·         Các tập tin Ngôn Ngữ đặt trong thư mục system/language/

·         Các Models trong thư mục models/

Để tự động tải các tài nguyên, mở tập tin application/config/autoload.php và thêm mục mà bạn muốn tải vào mảng autoload. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn trong tập tin đó tương ứng với từng thể loại.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 12-Hooks – Mở rộng  lõi Framework

#hoccodeigniter


Tính năng Hooks của CodeIgniter cung cấp 01 phương tiện để chọt vào và chỉnh sửa bên trong phương thức hoạt động của framework mà không phải can thiệp các tập tin hệ thống lõi . Khi CodeIgniter chạy, nó đều tuân theo 01 quá trình nhất định, được phác đồ tại đây: user_guide/overview/appflow.html . Cũng có thể có các trường hợp riêng , tuy nhiên, nơi bạn muốn tạo hành động nào đó diễn ra tại 01 trang chỉ định trong quá trình thực hiện. Ví dụ, bạn có thể muốn chạy 01 đoạn script ngay trước khi các controllers của bạn tải xong, hoặc ngay sau khi tải xong, hoặc bạn có thể muốn đặt các đoạn scripts ở nơi nào đó.

Kích hoạt Hooks

Tính năng hooks có thể được kích hoạt/hủy kích hoạt trên phamk vi toàn cục bởi thiết lập trong mục sau tại tập tin application/config/config.php

$config['enable_hooks'] = TRUE;