NTM Solutions

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 05-CÂU LỆNH SELECT FROM

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Lấy dữ liệu từ 01 bảng

Để lấy dữ liệu từ 01 bảng trong MySQL, dùng câu truy vấn “SELECT”
Ví dụ: chọn tất cả dòng tin từ bảng “customers” và hiển thị đối tượng trả về.

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  con.query("SELECT * FROM customers", function (err, result, fields) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Câu lệnh SELECT * sẽ trả về tất cả cột.

Lưu đoạn mã trên thành tập tin “demo_select_db.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_select_db.js

Kết quả sẽ trả về màn hình CMD như vầy:

[
  { id: 1, name: 'John', address: 'Highway 71'},
  { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
  { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'},
  { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'},
  { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'},
  { id: 6, name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2'},
  { id: 7, name: 'Betty', address: 'Green Grass 1'},
  { id: 8, name: 'Richard', address: 'Sky st 331'},
  { id: 9, name: 'Susan', address: 'One way 98'},
  { id: 10, name: 'Vicky', address: 'Yellow Garden 2'},
  { id: 11, name: 'Ben', address: 'Park Lane 38'},
  { id: 12, name: 'William', address: 'Central st 954'},
  { id: 13, name: 'Chuck', address: 'Main Road 989'},
  { id: 14, name: 'Viola', address: 'Sideway 1633'}
]

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 04-CHÈN DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Chèn dữ liệu vào bảng

Để điền dữ liệu vào bảng trong MySQL ta dùng câu truy vấn “INSERT INTO”.

Ví dụ: chèn 01 dòng tin vào bảng “customers”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES ('Company Inc', 'Highway 37')";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("1 record inserted");
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_insert.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_insert.js

Trên màn hình CMD sẽ trả ra kết quả:

Connected!
1 record inserted

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 03-TẠO BẢNG

Xem mục lục lập trình NodeJS

Tạo bảng

Để tạo bảng trong MySQL, sử dụng câu truy vấn “CREATE TABLE”

Hãy xác định tên cơ sở dữ liệu khi bạn tạo kết nối.

Ví dụ: tạo bảng tên là “customer”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table created.");
  });
});

Lưu mã với tên tập tin là “demo_create_table.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_create_table.js

Nếu đúng kết quả sẽ là:

Connected!
Table created.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Đập hộp công nghệ-Review đồng hồ Vũ Trụ Jacob & Co Astronomia Solar

Xuất xứ: Jacob & Co

Kích thước: 47mm

Movement: cót tay, JCAM11

Chức năng: giờ, phút, giây, tháng, vị trí chòm sao

Chất liệu vỏ: sapphire, vàng hồng 18k
  Đồng hồ Astronomia Solar Jewelry Planet
Đồng hồ Astronomia Solar Jewelry Planet

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 02-TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS


Để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL, dùng câu lệnh "CREATE DATABASE"

Ví dụ:
Tạo 01 cơ sở dữ liệu có tên là “mydb”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Đã kết nối!");
  con.query("CREATE DATABASE nodejs", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Đã tạo ra cơ sở dữ liệu");
  });
});

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 01-GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Cơ sở dữ liệu MySQL


Trước tiên ta vào đây để tải miễn phí cơ sở dữ liệu MySQL: https://www.mysql.com/downloads/

Hoặc tải gói WAMP cài cho dễ.

02-Cài đặt MySQL


Một khi bạn đã có MySQL và chạy nó trên máy chủ, bạn có thể truy cập nó bằng cách dùng NODEJS.
Facebook Youtube RSS