NTM Solutions

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX1.       Form Control
a.       Đặc điểm:
·   Ít đối tượng
·   Không có properties riêng
·   Không mở rộng được
·   Chỉnh sửa bằng chuột phải
·   Viết mã cho đối tượng bằng các gán macro (assign macro)
b.      Cách tạo Form Control: Developer->Insert-> Chọn đối tượng vẽ ra màn hình

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application1.       Worksheet Function
Để truy cập các hàm tính toán trong worksheet ta dùng cú pháp sau:
Application.WorksheetFunction.Tenham(tham số)
Chú ý: trong tham số có giá trị tham chiếu đến các ô thì phải dùng Range(“địa chỉ tham chiếu”)
Ví dụ:
Dim tong As Integer
tong = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A5"))
Range(“A6”).Value = tong
Hoặc có thể viết tắt lại như sau:
Range("A6").Value = "=Sum(A1:A5)"
Lúc này, công thức hàm sẽ được điền vào ô A6 như hình vẽ (khác với cách trên chỉ điền giá trị sau tính toán)

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub1.       Function
Nếu bạn muốn 01 đoạn mã trả về 01 giá trị sau khi thực thi => dùng Function(hàm)
Cách tạo hàm trong VBA:
Bước 1: Menu (VBA) Insert =>Module

Bước 2: Trong cửa sổ module(nhấp đôi chuột vào Module1) ta khai báo hàm Function
Ví dụ:

VBA Macro - Bài 12 - Mảng1.    Mảng 01 chiều
Ví dụ:
Dim sinhvien(1 To 5) As String
sinhvien(1) = "Tí"
sinhvien(2) = "Tèo"
sinhvien(3) = "Tô"
sinhvien(4) = "Tun"
sinhvien(5) = "Tôp"
MsgBox "Xin chào " & sinhvien(4)
Ví dụ trên khai báo mảng sinh viên có 05 phần tử và lần lượt gán giá trị từng phần tử.Cuối cùng xuất ra màn hình phần tử thứ 4.
2.       Mảng 02 chiều
Dim sinhvien(1 To 5, 1 To 2) As String
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 5
    For j = 1 To 2
        sinhvien(i, j) = Cells(i, j).Value
    Next j
Next i
MsgBox "Xin chào " & sinhvien(4, 1) & " hoc lop: " & sinhvien(4, 2)

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện1.    Sự kiện mở Workbook
·         Sự kiện này diễn ra khi ta mở Workbook.
·         Bấm đôi chuột vào chữ ThisWorkBook trong cửa sổ VBA.
·         Trong cửa sổ code chọn trong 02 listbox là Workbook và Open.


·         Lúc này xuất hiện 01 Sub tên là: Workbook_Open() => Gõ vào Sub này dòng lệnh:
·         Msgbox “Xin chào lophocvitinh.COM!!”
·         Ngoài ra còn các sự kiện khác liên quan đến Workbook các bạn tự tìm hiểu nhé.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

208 câu hỏi trắc nghiệm mạng căn bản1. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
2. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
3. Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
4. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
5. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Từ tầng 3 trở lên
    D. Tất cả đều sai

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Giao thức mạng – ProtocolsBài này sẽ tìm hiểu về các giao thức mạng thường dùng, khái niệm về các giao thức đó là gì và có chức năng như thế nào.

IP (Internet Protocol): là một giao thức hướng dữ liệu được sử dụng bởi các máy chủ nguồn và đích để truyền dữ liệu trong một liên mạng chuyển mạch gói. Tìm hiểu thêm về IPv4 và IPv6.
TCP (Transmission Control Protocol): là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. Sử dụng TCP, các ứng dụng trên các máy chủ được nối mạng có thể tạo các “kết nối” với nhau, mà qua đó chúng có thể trao đổi dữ liệu hoặc các gói tin. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự. TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng (chẳng hạn, dịch vụ Web và dịch vụ thư điện tử) đồng thời chạy trên cùng một máy chủ.
TCP/IP (TCP/IP protocol suite): là một bộ các giao thức truyền thông cài đặt chồng giao thức mà Internet và hầu hết các mạng máy tính thương mại đang chạy trên đó. Bộ giao thức này được đặt tên theo hai giao thức chính của nó là TCP (Giao thức Điều khiển Giao vận) và IP (Giao thức Liên mạng).
UDP (User Datagram Protocol): là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có thể gửi những dữ liệu ngắn được gọi là datagram tới máy khác. UDP không cung cấp sự tin cậy và thứ tự truyền nhận mà TCP làm; các gói dữ liệu có thể đến không đúng thứ tự hoặc bị mất mà không có thông báo. Tuy nhiên UDP nhanh và hiệu quả hơn đối với các mục tiêu như kích thước nhỏ và yêu cầu khắt khe về thời gian. Do bản chất không trạng thái của nó nên nó hữu dụng đối với việc trả lời các truy vấn nhỏ với số lượng lớn người yêu cầu.

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Broadcast Domain vs Collision DomainBroadcast Domain là gì?


Gọi là miền quảng bá, nó là 01 vùng trong đó thông tin được gửi tới tất cả thiết bị được kết nối.
Thiết bị giới hạn miền quảng bá là các Router.
Và cũng chính Router tạo ra các miền quảng bá.
Như vậy mỗi một cổng mạng của Router là một Broadcast domain.
01 Broadcast Domain có thể gồm nhiều Collision Domain.