NTM Solutions

facebook Youtube google

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Bài 12 – Sử dụng hàm


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Sức mạnh thực sự của PHP là các hàm; với hơn 1000 hàm được xây dựng sẵn.

Hàm do người dùng tạo trong PHP


Bên cạnh các hàm được xây dựng sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình.

01 hàm là 01 khối các đoạn mã có thể dùng nhiều lần trong 01 chương trình.
01 hàm sẽ không được thực thi ngay khi trang web được tải xuống.
01 hàm sẽ chỉ thực thi khi được gọi đến trong chương trình.

Ghi chú: ứng dụng thuộc tính này của hàm, những gì không quá cần thiết trong trang web(như hiệu ứng động, quảng cáo,…) ta đưa vào hàm để khi tải trang web sẽ nhanh hơn.

Tạo hàm người dùng trong PHP


01 hàm người dùng được khai báo với từ khóa "function":

Cú pháp


function ten_ham() {

    đoạn mã được thực thi;

}

Ghi chú: tên hàm có thể bắt đầu bằng chữ hoặc dấu _ (không phải bắt đầu bằng số).

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Bài 11 – Vòng lặp FOR


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Vòng lặp for trong PHP thực thi 01 khối mã với số lần định trước.

Vòng lặp FOR trong PHP


Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết chắc số vòng lặp mà đoạn mã phải chạy.

Syntax


for (giá trị số đếm ban đầu; kiểm tra số đếm; tăng số đếm) {

    đoạn mã sẽ thực thi;

}

Tham số:

Giá trị số đếm ban đầu: giá trị số đếm khi bắt đầu vòng lặp

Kiểm tra số đếm: kiểm tra số đếm mỗi vòng lặp. Nếu giá trị là TRUE, vòng lặp tiếp tục. Nếu giá trị là FALSE, vòng lặp dừng.

Tăng số đếm: tăng giá trị số đếm mỗi vòng lặp.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Bài 10 – Vòng lặp WHILE


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Vòng lặp while trong PHP thực thi 01 khối mã nếu điều kiện là true.

Vòng lặp trong PHP


Thông thường khi bạn viết mã, bạn muốn cùng 01 khối mã chạy nhiều lần trong 01 dòng. Thay vì phải viết nhiều dòng lệnh trong đoạn mã, chúng ta dùng vòng lặp để làm điều này.
Trong PHP, chúng ta có các loại vòng lặp sau:

while - loops thực thi khối mã nếu điều kiện là true

do...while - loops thực thi khối mã 01 lần , và sau đó lặp lại nếu điều kiện là true

for - loops thực thi khối mã lặp lại với số lần xác định trước

foreach - loops thực thi khối mã lặp đúng số phần tử trong 01 mảng

MYSQL – Bài 04 – Thêm dữ liệu


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Thêm dữ liệu vào MySQL dùng MySQLi và PDO


Sau khi tạo xong cơ sở dữ liệu và bảng , chúng ta tiến hành thêm dữ liệu vào cho chúng.

Đây là 01 vài quy tắc cú pháp phải tuân theo:

·         Câu truy vấn SQL phải nằm trong cặp dấu ngoặc khi viết trong PHP.

·         Giá trị chuỗi bên trong câu truy vấn SQL phải nằm trong cặp dấu ngoặc đơn.

·         Giá trị số không nằm trong cặp dấu ngoặc.

·         Từ NULL không nằm trong cặp dấu ngoặc.

Câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm mới các bảng ghi vào 01 bảng MySQL cú pháp như sau:

INSERT INTO tên_bảng (cột1, cột2, cột3,...)
VALUES (giá_trị1, giá_trị2, giá_trị3,...)

Để học sâu về câu lệnh SQL, các bạn vào đây SQL tutorial.

Trong bài trước chúng ta tạo 01 bảng rỗng có tên "MyGuests" có 05 cột: "id", "firstname", "lastname", "email" và "reg_date". Bây giờ, chúng ta sẽ điền dữ liệu vào bảng.

Ghi chú: Nếu 01 cột được thiết lập là AUTO_INCREMENT (Ví dụ như cột "id") hoặc TIMESTAMP (Ví dụ như cột "reg_date"), MySQL sẽ tự động thêm giá trị vào.

Các ví dụ sau thêm 01 bảng ghi mới vào bảng "MyGuests"

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Bài 09 – Phát biểu SWITCH


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Phát biểu switch được dùng để thực thi các hành động khác nhau tùy vào điều kiện.

Phát biểu switch trong PHP


Dùng phát biểu switch để chọn 01 khối thực thi trong đoạn mã.

Syntax


switch (n) {

    case nhãn1:

        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn1;

        break;

    case nhãn2:

        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn2;

        break;

    case nhãn3:

        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn3;

        break;

    ...

    default:

        đoạn mã thực thi nếu n không bằng nhãn nào;

}

Cách thức hoạt động: đầu tiên chúng ta có 01 biểu thức n (hầu hết các trường hợp thì đây là biến), được tính giá trị 01 lần duy nhất. Giá trị của biểu thức n sau đó được so sánh với giá trị của từng case trong cấu trúc. Nếu khớp 01 case, khối mã gắn liền sẽ thực thi. Dùng phát biểu break để ngăn đoạn mã tự động chạy case tiếp theo. Đoạn mã trong phát biểu default sẽ được dùng nếu không khớp case nào.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Bài 08 – Phát biểu điều kiện IF


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Các phát biểu điều kiện dùng để xét các điều kiện thực hiện các hành động phù hợp.

Phát biểu điều kiện trong PHP


Rất hay sử dụng khi viết mã, khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau tùy vào điều kiện.

Trong PHP, ta có các phát biểu điều kiện sau:if – thực thi mã nếu điều kiện là true

if...else – thực thi mã nếu điều kiện là true và  đoạn mã khác nếu điều kiện là false

if...elseif....else – thực thi các đoạn mã khác nhau khi có >2 điều kiện

switch – chọn 01 trong các khối mã để thực thi

MYSQL – Bài 03 – Tạo bảng


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

01 bảng cơ sở dữ liệu có 01 tên duy nhất và chứa các dòng và cột.

Tạo 01 bảng MySQL dùng MySQLi và PDO


Câu lệnh CREATE TABLE được dùng để tạo bảng trong MySQL.

Chúng ta sẽ tạo 01 bảng có tên "MyGuests", có 05 cột: "id", "firstname", "lastname", "email" and "reg_date":

CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Bài 07 – Toán tử


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Toán tử trong PHP


Toán tử dùng để thực hiện các thao tác với biến và giá trị.

Trong PHP, Toán tử gồm các nhóm sau:

·         Toán tử TOÁN HỌC

·         Toán tử GÁN

·         Toán tử SO SÁNH

·         Toán tử TĂNG GIẢM

·         Toán tử LUẬN LÝ

·         Toán tử CHUỖI

·         Toán tử MẢNG

Toán tử toán học trong PHP


Trong PHP, toán tử toán học được dùng tính các phép toán thông thường như: CỘNG, TRỪ , NHÂN, CHIA…

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
+
CỘNG
$x + $y
TỔNG của $x và $y
-
TRỪ
$x - $y
HIỆU của $x và $y
*
NHÂN
$x * $y
TÍCH của $x và $y
/
CHIA
$x / $y
THƯƠNG của $x và $y
%
LẤY DƯ
$x % $y
LẤY DƯ của phép chia $x và $y
**
$x ** $y
$x MŨ $y