NTM Solutions

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Cách chèn nút LIKE Facebook vào trang web

  • Ta vào đường dẫn sau: https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button
  • Trong hộp thoại URL to Like -> nhập đường dẫn đến trang web (hoặc trang fanpage)

Facebook Youtube Google+