NTM Solutions

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 04-CHÈN DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Chèn dữ liệu vào bảng

Để điền dữ liệu vào bảng trong MySQL ta dùng câu truy vấn “INSERT INTO”.

Ví dụ: chèn 01 dòng tin vào bảng “customers”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES ('Company Inc', 'Highway 37')";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("1 record inserted");
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_insert.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_insert.js

Trên màn hình CMD sẽ trả ra kết quả:

Connected!
1 record inserted

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 03-TẠO BẢNG

Xem mục lục lập trình NodeJS

Tạo bảng

Để tạo bảng trong MySQL, sử dụng câu truy vấn “CREATE TABLE”

Hãy xác định tên cơ sở dữ liệu khi bạn tạo kết nối.

Ví dụ: tạo bảng tên là “customer”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table created.");
  });
});

Lưu mã với tên tập tin là “demo_create_table.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_create_table.js

Nếu đúng kết quả sẽ là:

Connected!
Table created.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Đập hộp công nghệ-Review đồng hồ Vũ Trụ Jacob & Co Astronomia Solar

Xuất xứ: Jacob & Co

Kích thước: 47mm

Movement: cót tay, JCAM11

Chức năng: giờ, phút, giây, tháng, vị trí chòm sao

Chất liệu vỏ: sapphire, vàng hồng 18k
  Đồng hồ Astronomia Solar Jewelry Planet
Đồng hồ Astronomia Solar Jewelry Planet

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 02-TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS


Để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL, dùng câu lệnh "CREATE DATABASE"

Ví dụ:
Tạo 01 cơ sở dữ liệu có tên là “mydb”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Đã kết nối!");
  con.query("CREATE DATABASE nodejs", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Đã tạo ra cơ sở dữ liệu");
  });
});

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 01-GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Cơ sở dữ liệu MySQL


Trước tiên ta vào đây để tải miễn phí cơ sở dữ liệu MySQL: https://www.mysql.com/downloads/

Hoặc tải gói WAMP cài cho dễ.

02-Cài đặt MySQL


Một khi bạn đã có MySQL và chạy nó trên máy chủ, bạn có thể truy cập nó bằng cách dùng NODEJS.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

NODEJS-BÀI 09-GỬI EMAIL

Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

01-Module Nodemailer

Module Nodemailer giúp ta có thể dễ dàng gửi email từ máy chủ.

Module Nodemailer có thể được tải và cài đặt qua npm

Npm install nodemailer

Sau khi cài đặt xong ta có thể đính kèm module Nodemailer trong bất kỳ chương trình nào:

var nodemailer = require('nodemailer');

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

NODEJS-BÀI 08-UPLOAD TẬP TIN


Xem Mục lục Lâp trình NodeJS


Module Formidable

Đây là 01 module rất thích hợp cho việc upload tập tin, có tên là “Formidable

Module Formidable có thể tải xuống và cài đặt bằng NPM

npm install formidable

Sau khi tải về module Formidable, bạn có thể đính kèm module vào ứng dụng.

var formidable = require('formidable');

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

NODEJS-BÀI 07-CÁC SỰ KIỆNNODEJS rất thích hợp cho các ứng dụng điều khiển sự kiện.

01-Các sự kiện trong NODEJS

Mỗi hành động trên máy tính là 01 sự kiện. Ví dụ như là khi 01 kết nối được tạo hoặc khi mở 01 tập tin.

Các đối tượng trong NODEJS có thể phát sinh sự kiện, ví dụ như đối tượng readStream tạo ra các sự kiện khi mở và đóng 01 tập tin.

Ví dụ:
var fs = require('fs');
var rs = fs.createReadStream('./demofile.txt');
rs.on(
'open'function () {
  console.log(
'The file is open');
});

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

NODEJS-BÀI 06-NPM


Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

01-NPM là gì?

NPM là phần quản lý các gói mã nguồn (module) của NODEJS

Các bạn có thể tải miễn phí các gói mã nguồn tại: www.npmjs.com

Mặc định chương trình NPM sẽ được cài khi bạn cài đặt NODEJS

02-Gói mã nguồn là gì?

01 gói mã nguồn trong NODEJS chứa tất cả tập tin cần thiết cho 01 module.

Cả thư viện Javascript và các module bạn đều có thể đính kèm trong dự án của mình.

03-Tải gói mã nguồn

Tải 01 gói mã nguồn thì cực kỳ dễ.

Mở CMD và gõ theo cú pháp sau: npm install upper-case

Ví dụ trên ta cài đặt 01 gói tên là upper-case

NPM sẽ tự động tạo ra 01 thư mục tên “node-modules” cùng cấp thư mục hiện hành.

Tất cả các tập tin của gói tải về sẽ nằm ở đây.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

NODEJS-BÀI 05-MODULE URL

Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

Module URL dựng sẵn

Module URL chia 01 địa chỉ web thành các phần nhỏ hơn có thể đọc được.

Để đính kèm module URL, ta dùng phương thức require()

var url = require('url');

Ta đưa 01 địa chỉ vào bằng phương thức url.parse() , và nó sẽ trả về 01 đối tượng URL  với các phần của địa chỉ như là các thuộc tính.

Ví dụ: chia các phần địa chỉ web ra

var url = require('url');
var adr = 'http://localhost:8080/default.htm?year=2017&month=february';
var q = url.parse(adr, true);

console.log(q.host); 
//trả về 'localhost:8080'
console.log(q.pathname); //trả về '/default.htm'
console.log(q.search); //trả về '?year=2017&month=february'

var qdata = q.query//trả về 01 đối tượng: { year: 2017, month: 'february' }
console.log(qdata.month); //trả về 'february'

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

NODEJS-BÀI 04-MODULE HỆ THỐNG TẬP TIN


Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

01-NODEJS giống như 01 máy chủ WEB

Module hệ thống tập tin của NODEJS cho phép bạn làm việc với hệ thống tập tin trên máy chủ.

Để đính kèm module File System, ta dùng phương thức require()

var fs = require('fs');

Cách sử dụng thông thường của module File System

·         Đọc
·         Tạo mới
·         Cập nhật
·         Xóa
·         Đổi tên

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

NODEJS-BÀI 03-MODULE HTTP


Quay về Mục lục NodeJS

01-Module có sẵn HTTP

NODEJS có 01 module xây dựng sẵn tên là HTTP cho phép NODEJS chuyển dữ liệu dựa trên phương thức HTTP.

Để đính kèm module HTTP, ta dùng phương thức require()

var http = require('http');
Facebook Youtube RSS