NTM Solutions

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Cách chèn bình luận FACEBOOK vào trang web

 
Các bạn vào đường dẫn sau:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

Trong hộp thoại: URL to comment (URL để bình luận) -> Nhập liên kết bài viết bạn muốn gắn bình luận và điền vào các tham số.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Cách chèn nút LIKE Facebook vào trang web

 
  • Ta vào đường dẫn sau: https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button
  • Trong hộp thoại URL to Like -> nhập đường dẫn đến trang web (hoặc trang fanpage)

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Kiểm tra ISO số CONTAINER

 

Quay về mục lục VBA Macro

Quy tắc chuẩn ISO của số CONTAINER

Ví dụ số Container : TGHU1234567

 01 số container gồm 02 phần:
  • Phần chữ: có 04 ký tự (chữ cái thứ 04 thường là chữ U)
  • Phần số: gồm 07 chữ số nguyên dương (trong đó số cuối cùng là check digit - số dùng để kiểm tra)
Ta sẽ dựa vào 10 ký tự đầu của số Container(TGHU123456) để tính ra số check digit và so sánh với số cuối cùng (số 7 trong ví dụ)
02 số này trùng nhau -> số Container này hợp lệ ISO

Quy tắc tìm số check digit như sau:
Ta có bảng tra giá trị tương ứng với các chữ:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38

Lần lượt từ trái qua phải lấy số tương ứng với các chữ *2^n (bắt đầu từ 0->9)

Kí tự Số tương ứng Lũy thừa 2n Chi tiết Tách số
( a ) ( b ) ( c ) ( b ) x ( c ) ( e )
T 31 0 B5 x 20 31
G 17 1 B6 x 21 34
H 18 2 B7 x 22 72
U 32 3 B8 x 23 256
1 1 4 B9 x 24 16
2 2 5 B10 x 25 64
3 3 6 B11 x 26 192
4 4 7 B12 x 27 512
5 5 8 B13 x 28 1280
6 6 9 B14 x 29 3072
TỔNG 5529

Lấy tổng / 11 => số dư chính là check digit: số 7

Trùng với số cuối cùng của số container: TGHU1234567 => Số cont này hợp lệ

Các bạn xem thêm về chuẩn này tại trang:
https://www.bic-code.org/ (trang chính thức về chuẩn số CONTAINER)

Function KIEMTRA(Text As String)
'Copyright 2015 @ NGUYEN TRAN MINH
'All right reserved
'Mobi: (084) 0906 73 8682 (NGUYEN TRAN MINH)
'Function to check ISO standard of CONTAINER No

Dim MANG_SO, TONG As Integer
Dim MANG_CHU, S, EndChar As Byte 's la ky tu
Dim SoDung, EndNo, ChieuDai, i, j, k As Integer

ChieuDai = Len(Text)
Select Case ChieuDai
    Case 0
        KIEMTRA = "RONG!"
        Exit Function
    Case 1 To 10
        KIEMTRA = "THIÊ'U!"
        Exit Function
    Case Is > 11
        KIEMTRA = "TH" + ChrW(431) + "`A"
        Exit Function
End Select
Facebook Youtube Google+