NTM Solutions

MỤC LỤC - khóa học lập trình javascript - khoa hoc lap trinh javascript

#hocjavascriptI-Cấp độ TRỨNG

Bắt đầu
Toán tử
Phép toán học
Phép gán
Kiểu dữ liệu
Hàm
Đối tượng
Sự kiện
Chuỗi
Phương thức chuỗi
Số
Phương thức số
Mảng
Phương thức mảng
Sắp xếp mảng
Lặp mảng
Ngày tháng
Định dạng ngày
Phương thức lấy ngày
Phương thức thiết lập ngày
Đối tượng Math
Hàm Random
Booleans
So sánh
If
Switch
Vòng For
Vòng While
Break và Continue
Ép kiểu
Xử lý Bit
RegExp
Xử lý lỗi
Phạm vi Scope
Thứ tự khai báo và sử dụng biến
use strict
Đối tượng this
Sử dụng let
Hằng số
Biên dịch
Phong cách code
NÊN và KHÔNG NÊN
Lỗi thường gặp
Tăng hiệu suất
Tên cần tránh
Phiên bản
ES5
ES6
JSON
KẾT THÚC


Bài 02-Mã JavaScript đặt ở đâu


Bài 07:


II-Cấp độ GÀ

Hướng đối tượng


Khái niệm
Thuộc tính
Phương thức
Cách sử dụng
Khởi tạo
Nguyên mẫu
Phương thức ES5


Hàm chuyên sâu


Khái niệm
Tham số
Gọi hàm
Phương thức call()
Phương thức apply()
Dấu đóng ngoặc {}

HTML DOM


Bắt đầu
Phương thức
Document
Phần tử HTML
Thay đổi HTML
CSS
Hiệu ứng ĐỘNG
Sự kiện
Bẫy sự kiện
Điều hướng
Xử lý phần tử HTML
Nhóm đối tượng HTML DOM
Chọn nhiều phần tử


Browser BOM


Window
screen
Location
History
Navigator
Popup
Thời lượng
Cookies

Ajax


Bắt đầu
XMLHttp
Request
Response
XML
PHP
ASP
cơ sở dữ liệu
Ứng dụng thực tế
Ví dụ

Json


Bắt đầu
Cú pháp
XML
Kiểu dữ liệu
Parse
Hàm stringify()
Đối tượng
Mảng
PHP
HTML
JSONP
KẾT THÚC

III-Cấp độ PHƯỢNG HOÀNG


Framework frontend REACT JS


Framework backend NODEJS


#drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS