NTM Solutions

MỤC LỤC - Lập trình JAVASCRIPT

#hocjavascript

 • Đăng ký kênh tại đâyhttps://www.youtube.com/channel/UCXjV9sLt3WgamL7vofLofow?sub_confirmation=1
 • Trang fan pagehttps://www.facebook.com/lophocvitinhcom
 • Trang webhttp://lophocvitinh.com


 • I-Cấp độ TRỨNG

  Bắt đầu
  Xuất dữ liệu
  Câu lệnh
  Cú pháp
  Ghi chú
  Biến
  Toán tử
  Phép toán học
  Phép gán
  Kiểu dữ liệu
  Hàm
  Đối tượng
  Sự kiện
  Chuỗi
  Phương thức chuỗi
  Số
  Phương thức số
  Mảng
  Phương thức mảng
  Sắp xếp mảng
  Lặp mảng
  Ngày tháng
  Định dạng ngày
  Phương thức lấy ngày
  Phương thức thiết lập ngày
  Đối tượng Math
  Hàm Random
  Booleans
  So sánh
  If
  Switch
  Vòng For
  Vòng While
  Break và Continue
  Ép kiểu
  Xử lý Bit
  RegExp
  Xử lý lỗi
  Phạm vi Scope
  Thứ tự khai báo và sử dụng biến
  use strict
  Đối tượng this
  Sử dụng let
  Hằng số
  Biên dịch
  Phong cách code
  NÊN và KHÔNG NÊN
  Lỗi thường gặp
  Tăng hiệu suất
  Tên cần tránh
  Phiên bản
  ES5
  ES6
  JSON
  KẾT THÚC

  II-Cấp độ GÀ

  Hướng đối tượng


  Khái niệm
  Thuộc tính
  Phương thức
  Cách sử dụng
  Khởi tạo
  Nguyên mẫu
  Phương thức ES5


  Hàm chuyên sâu


  Khái niệm
  Tham số
  Gọi hàm
  Phương thức call()
  Phương thức apply()
  Dấu đóng ngoặc {}

  HTML DOM


  Bắt đầu
  Phương thức
  Document
  Phần tử HTML
  Thay đổi HTML
  CSS
  Hiệu ứng ĐỘNG
  Sự kiện
  Bẫy sự kiện
  Điều hướng
  Xử lý phần tử HTML
  Nhóm đối tượng HTML DOM
  Chọn nhiều phần tử


  Browser BOM


  Window
  screen
  Location
  History
  Navigator
  Popup
  Thời lượng
  Cookies

  Ajax


  Bắt đầu
  XMLHttp
  Request
  Response
  XML
  PHP
  ASP
  cơ sở dữ liệu
  Ứng dụng thực tế
  Ví dụ

  Json


  Bắt đầu
  Cú pháp
  XML
  Kiểu dữ liệu
  Parse
  Hàm stringify()
  Đối tượng
  Mảng
  PHP
  HTML
  JSONP
  KẾT THÚC

  III-Cấp độ PHƯỢNG HOÀNG


  Framework frontend REACT JS


  Framework backend NODEJS


  #drM

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Facebook Youtube RSS