NTM Solutions

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

MongoDB là gì? What is MongoDB?

MongoDB là phần mềm cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL hỗ trợ đa nền tảng được thiết kế theo hướng đối tượng. Các bảng (trong MongoDB gọi là collection) có cấu trúc linh hoạt cho phép dữ liệu không cần tuân theo dạng cấu trúc nào. Vậy cấu trúc của MongoDB là gì?

Nó có thể dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc phức tạp và đa dạng. Dữ liệu được gọi là Big Data. 

Đặc biệt, chương trình này lưu trữ dữ liệu vào collection theo hướng tài liệu kiểu JSON thay vì bảng nên có hiệu suất cao và tính khả dụng cao.

Xem demo MongoDB : https://spring.io/guides/gs/accessing-data-mongodb/

Xem thêm về MongoDB tại đây: https://wiki.matbao.net/mongodb-la-gi-tinh-nang-noi-bat-tu-mongodb-ban-can-biet/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS