NTM Solutions

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Cài đặt windows server 2008

Quay về mục lục học MCSA
Quay về mục lục môn thi 70-646

https://technet.microsoft.com/library/cc755116(v=ws.10).aspx#BKMK_1

Yêu cầu hệ thống

1.    CPU
a.    Tồi thiểu 1Ghz (hệ thống x86) và 1.4Ghz (hệ thống x64). Tốt nhất là >= 2Ghz
2.    RAM
a.    Tối thiểu 512Mb.
b.    Khuyến cáo: từ 2Gb trở lên.
c.    Tối đa:
d.    X86 là 4Gb cho phiên bản Standard và 64 Gb cho phiên bản Enterprise hoặc DataCenter.
e.    X64 tối đa là 32 Gb cho phiên bản Standard và 1Tb cho phiên bản Enterprise hoặc DataCenter.Phiên bản Itanium-based là 2Tb
3.    Ổ cứng
a.    Tổi thiểu : 10Gb -> khuyến cáo : >= 40Gb

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Exam 70-646: Windows Server 2008 , Server Administrator

Quay về mục lục học MCSA

Planning for server deployment (15–20%)

·         Plan server installations and upgrades
o    Windows Server 2008 edition selection; rollback planning; Bitlocker implementation requirements
·         Plan for automated server deployment
o    Standard server image; automation and scheduling of server deployments
·         Plan infrastructure services server roles
o    Address assignment; name resolution; network access control; directory services; application services; certificate services
·         Plan application servers and services
o    Virtualization server planning; availability, resilience, and accessibility
·         Plan file and print server roles
o    Access permissions; storage quotas; replication; indexing; file storage policy; availability; printer publishing
Preparation resources

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Vô hiệu hóa tính năng autorun – autoplay trong windows 7 - Phòng chống virus USB

Theo thống kê của chuyên gia BKAV hơn 90% virus lây nhiễm vào máy tính tại Việt Nam thông qua các thiết bị kết nối USB như ổ cứng ngoài, di động, máy tính bảng…
Để hạn chế điều này Lophocvitinh.COM sẽ chỉ bạn 02 cách:

01. Tắt tính năng autorun-autoplay


Các bạn đăng nhập vào máy tính bằng quyền admin-> Start-> Run->gpedit.msc
Vào đường dẫn Computer Configuration-> Administrative Templates -> Window Components -> Autoplay Policies và Enable 02 khóa sau:
  • Turn off AutoPlay
  • Turn off AutoPlay for non-volume devices
Sau đó các bạn khởi động lại máy tính và thử cắm thiết bị USB vào.
Cách này dùng để phòng chống virus lây từ USB vào máy tính của bạn.    
Facebook Youtube RSS