NTM Solutions

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Bài 05 – Kiểu chuỗi STRING

 
XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Chuỗi là 01 dãy các ký tự kiểu như "Xin chào!".

Hàm xử lý chuỗi (String) trong PHP


Trong bài này chúng ta sẽ học các hàm thông dụng để xử lý chuỗi.

Hàm lấy chiều dài chuỗi


Trong PHP dùng hàm strlen() trả về chiều dài chuỗi.

Ví dụ dưới đây trả ra chiều dài của chuỗi "Xin chào!":

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strlen("Xin chào!");
?> 
 
</body>
</html>

Giá trị xuất ra màn hình là: 12.
Hàm đếm số chữ trong 01 chuỗi

Trong PHP hàm str_word_count() đếm số chữ trong 01 chuỗi:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo str_word_count("Xin chào!");
?> 
 
</body>
</html>

Giá trị xuất ra màn hình là: 2

Hàm đảo chuỗi


Hàm strrev() trong PHP dùng để đảo ngược chuỗi.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strrev("Xin chao!");
?> 
 
</body>
</html>

Giá trị trả về sẽ là: !oahc niX.
Hàm tìm vị trí chuỗi

Trong PHP hàm strpos() tìm vị trí 01 chuỗi  trong 01 chuỗi khác.

Nếu tìm thấy -> trả về vị trí đầu tiên tìm thấy chuỗi. Nếu không tìm thấy chuỗi, trả về giá trị FALSE.

Ví dụ dưới đây tìm 01 chuỗi "chào" trong chuỗi "Xin chào!":

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strpos("Xin chào!""chào");
?> 
 
</body>
</html>

Giá trị trả ra là: 4.

Mẹo: vị trí đầu tiên trong 01 chuỗi là  0 (không phải là 1).

Hàm thay thế chuỗi


Trong PHP hàm str_replace() dùng thay thế 01 chuỗi bằng 01 chuỗi khác.

Ví dụ dưới đây thay thế chữ "bạn" với "Lophocvitinh.com":

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo str_replace("bạn""Lophocvitinh.com""Xin chào bạn!");
?> 
 
</body>
</html>

Kết quả xuất ra màn hình là: Xin chào Lophocvitinh.com!

Phần tham khảo các hàm xử lý chuỗi


Các bạn bấm vào liên kết dưới đây để có đầy đủ các phần tham khảo về hàm xử lý chuỗi trong PHP.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #tiensim
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS