NTM Solutions

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

XỬ LÝ LIÊN KẾT VÀ FORM TRONG PHP

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Trong lập trình web, ta luôn luôn gặp bài toán truyền dữ liệu bằng liên kết và form biểu mẫu


1. Xử lý liên kết

Bài toán 01:

Chúng ta có 02 trang tintuc.phpxemtin.php

Trang tintuc.php có các liên kết chứa tham số ID liên kết đến bài viết.

Khi bấm vào liên kết ta sẽ truyền tham số sang trang xemtin.php và mở ra bài viết tương ứng với ID

tintuc.php

<html>

<head>

<title>Trang Tin Tức</title>

</head>

<body>

<a href="xemtin.php?id=1">mẩu tin</a>

</body>

</html>

xemtin.php

<?php

if(isset($_GET['id'])){

                echo 'Giá trị id đã truyền là: '.$_GET['id'];

}

?>

Hàm isset($ten_bien) để xác định xem có tồn tại $ten_bien hay không.

Nếu chưa tồn tại $ten_bien (user chưa bấm vào liên kết bên trang tintuc.php) thì hàm trả về FALSE.

Nếu user đã bấm vào liên kết (trang tintuc.php) => trả về TRUE.

Biến $_GET[‘ten_tham_so’] là biến toàn cục của PHP chứa tham số truyền qua phương thức GET.

Các bạn chú ý giá trị tham số: id=1

Ở đây giá trị 1 luôn luôn không có dấu nháy cho dù là số hay chữ.

2. Xử lý form

Bài toán 02:

Ta lấy lại 02 trang tintuc.php xemtin.php nhưng thêm vào biểu mẫu và xử lý nó

tintuc.php

<html>

<head>

<title>Trang Tin Tức</title>

</head>

<body>

<a href="xemtin.php?id=1">mẩu tin</a>

<br/><br/>

<form action="xemtin.php" method="post">

                <input type="text" name="hoten" required>

                <button type="submit">GỬI</button>

</form>

</body>

</html>


xemtin.php

<?php

if(isset($_GET['id'])){

                echo 'Giá trị id đã truyền là: '.$_GET['id'];

}if(isset($_POST['hoten'])){

                echo 'Giá trị hoten đã truyền là: '.$_POST['hoten'];          

}

?>

Trong trang tintuc.php các bạn chú ý tham số action=”ten_trang_dich.php”

method=”post” là khai báo phương thức truyền( phương thức này có thể khai báo là “get” nhưng ở đây ta khai báo vậy để bảo mật hơn).

Tham số required chỉ là để bắt buộc nhập vào trường dữ liệu.

Bên trang xemtin.php => biến $_POST[‘ten_tham_so’] là biến toàn cục của PHP chứa tham số truyền qua phương thức POST

Ten_tham_so chính là giá trị trong phần name của các thẻ input trong biểu mẫu form.

Bây giờ các bạn thử đứng ở trang tintuc.php -> gõ vào trường nhập liệu và bấm vào nút GỬI để xem kết quả nhé!

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP

Tác giả #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS