NTM Solutions

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Bài 10 – Vòng lặp WHILE

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Vòng lặp while trong PHP thực thi 01 khối mã nếu điều kiện là true.

Vòng lặp trong PHP

Thông thường khi bạn viết mã, bạn muốn cùng 01 khối mã chạy nhiều lần trong 01 dòng.

Thay vì phải viết nhiều dòng lệnh trong đoạn mã, chúng ta dùng vòng lặp để làm điều này.

Trong PHP, chúng ta có các loại vòng lặp sau:

while - loops thực thi khối mã nếu điều kiện là true

do...while - loops thực thi khối mã 01 lần , và sau đó lặp lại nếu điều kiện là true

for - loops thực thi khối mã lặp lại với số lần xác định trước

foreach - loops thực thi khối mã lặp đúng số phần tử trong 01 mảng

Vòng lặp while trong PHP

Vòng lặp while thực thi 01 khối lệnh đến khi nào điều kiện vẫn còn là TRUE.

Cú pháp:
while (điều kiện là true) {

    đoạn mã sẽ thực thi;

}

Ví dụ dưới đây đầu tiên thiết lập 01 biến $x có giá trị là 1 ($x = 1).

Sau đó, vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy nếu biến $x <= 5.

$x sẽ tăng sau mỗi vòng lặp lên 01 giá trị ($x++):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
1;

while($x <= 5) {
  
echo "Số hiện tại là: $x <br>";
  $x++;
}
?>  

</body>
</html>

Vòng lặp do...while trong PHP

Vòng lặp do...while sẽ luôn thực thi khối mã ít nhất 01 lần , sau đó nó sẽ kiểm tra điều kiện và lặp lại nếu điều kiện vẫn là true.

Cú pháp:
do {

    đoạn mã sẽ thực thi;

} while (điều kiện là true);

Ví dụ dưới đây đầu tiên thiết lập biến $x có giá trị là 1 ($x = 1).

Sau đó, vòng lặp do while sẽ xuất ra màn hình thông tin và tăng giá trị biến $x tăng 1 giá trị.

Tiếp theo điều kiện sẽ được kiểm tra ($x<=5?), và vòng lặp cứ thế tiếp diễn nếu $x<=5:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
1;

do {
    
echo "Số hiện tại là: $x <br>";
    $x++;
while ($x <= 5);
?>

</body>
</html>

Chú ý rằng trong 01 vòng lặp do while điều kiện được kiểm tra SAU KHI thực thi các dòng lệnh trong vòng lặp 01 lần.

Điều này có nghĩa là nếu điều kiện là FALSE vòng lặp do while vẫn thực hiện ít nhất 01 lần.

Ví dụ dưới đây gán cho biến $x giá trị là 6, sau đó chạy vòng lặp, và tiếp theo điều kiện được kiểm tra:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
6;

do {
    
echo "Số hiện tại là: $x <br>";
    $x++;
while ($x <= 5);
?>

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS