NTM Solutions

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Bài 11 – Vòng lặp FOR

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHPVòng lặp for trong PHP thực thi 01 khối mã với số lần định trước.

Vòng lặp FOR trong PHP

Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết chắc số vòng lặp mà đoạn mã phải chạy.

Cú pháp:
for (giá trị số đếm ban đầu; kiểm tra số đếm; tăng số đếm) {

    đoạn mã sẽ thực thi;

}

Tham số:

Giá trị số đếm ban đầu: giá trị số đếm khi bắt đầu vòng lặp

Kiểm tra số đếm: kiểm tra số đếm mỗi vòng lặp.

Nếu giá trị là TRUE, vòng lặp tiếp tục.

Nếu giá trị là FALSE, vòng lặp dừng.

Tăng số đếm: tăng giá trị số đếm mỗi vòng lặp.

Ví dụ dưới đây hiển thị số từ 0 đến 10:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  
echo "Số hiện tại là: $x <br>";
}
?>  

</body>
</html>

Vòng lặp foreach trong PHP

Vòng lặp foreach chỉ hoạt động trên mảng, và được dùng để lặp suốt cặp khóa/giá trị trong mảng.

Cú pháp:
foreach ($mang as $giatri) {

    đoạn mã sẽ thực thi;

}

Trong mỗi vòng lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán vào biến $giatri và chỉ số mảng sẽ tăng mỗi lần 01 đơn vị cho đến hết mảng.

Ví dụ sau minh họa 01 vòng lặp sẽ xuất ra màn hình các giá trị của 01 mảng cho sẵn ($thucung):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$thucung = 
array("mèo""chó""cá""chim");

foreach ($thucung as $giatri) {
  
echo "$giatri <br>";
}
?>  

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS