NTM Solutions

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Bài 14 – Sắp xếp mảng

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHPCác phần tử trong mảng có thể được sắp xếp lại theo dãy alphabet hay thứ tự số, tăng dần hoặc giảm dần.

Các hàm sắp xếp mảng trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ học các hàm sắp xếp mảng sau:

sort() – sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

rsort() – sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

asort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần, tùy vào giá trị

ksort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần, tùy vào khóa

arsort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự giảm dần, tùy vào giá trị

krsort() – sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự giảm dần, tùy vào khóa

Sắp xếp mảng Tăng Dần - sort()

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $cars theo thứ tự tăng dần trong bảng chữ cái.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
sort($cars);

$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
    
echo $cars[$x];
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $numbers theo thứ tự số tăng dần

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$numbers = 
array(4622211);
sort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    
echo $numbers[$x];
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Sắp xếp mảng Giảm Dần - rsort()

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $cars theo thứ tự giảm dần trong bảng chữ cái.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
rsort($cars);

$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
    
echo $cars[$x];
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $numbers theo thứ tự số giảm dần.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$numbers = 
array(4622211);
rsort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    
echo $numbers[$x];
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Sắp xếp mảng (Tăng Dần), Tùy Giá Trị - asort()

Ví dụ sau sắp xếp 01 mảng liên kết Tăng Dần, tùy và giá trị:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
asort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Sắp xếp mảng (Tăng Dần), According to Key - ksort()

Ví dụ sau sắp xếp 01 mảng liên kết Tăng Dần, tùy vào khóa:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
ksort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Sắp xếp mảng (Giảm Dần), Tùy Giá Trị - arsort()

Ví dụ sau sắp xếp 01 mảng liên kết Giảm Dần, tùy và giá trị:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
arsort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Sắp xếp mảng (Giảm Dần), According to Key - krsort()

Ví dụ sau sắp xếp 01 mảng liên kết Giảm Dần, tùy vào khóa:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
krsort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Tất cả các tham khảo về hàm xử lý mảng các bạn xem tại đây.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS