NTM Solutions

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Bài 03 – Câu lệnh ECHO vs PRINT

XEM MỤC MỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Trong PHP có 02 cách cơ bản để xuất ra màn hình: dùng lệnh echoprint.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ dùng lệnh echo (và print) trong hầu hết các ví dụ.

Vì vậy, bài này chỉ chứa ít kiến thức về 02 lệnh này.

PHP echo vs print

echo print không ít thì nhiều có sự giống nhau. Chúng đều dùng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Sự khác biệt nhỏ nằm ở chỗ: echo không có giá trị trả về còn print có giá trị trả về là 1 vì thế nó có thể dùng trong biểu thức.

echo có thể lấy nhiều giá trị (dù điều này rất hiếm khi sử dụng) trong khi print chỉ có thể lấy 01 tham số . 

echo thực thi nhanh hơn print.

PHP echo

Câu lệnh echo có thể sử dụng có hoặc không có cặp ngoặc đơn : echo hoặc echo()

PHP echo - Hiển thị văn bản

Ví dụ sau hiển thị cách xuất chuỗi bằng lệnh echo (chú ý rằng chuỗi ở đây bao gồm các thẻ HTML)

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "<h2>PHP học rất DZUI!</h2>";
echo "Xin chào!<br>";
echo "Tôi đang học PHP!<br>";
echo "Chuỗi ", "này ", "được ", "ghép ", "từ rất nhiều tham số.";
?>

</body>
</html>

PHP echo - Hiển thị biến

Ví dụ sau hiển thị cách xuất ra màn hình chuỗi và các giá trị biến với câu lệnh echo:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt1 =
"Học PHP";
$txt2 =
"Lophocvitinh.com";
$x =
5;
$y =
4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Học PHP tại " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>

</body>
</html>

PHP print

Câu lệnh print có thể dùng với cặp ngoặc đơn hoặc không: print hoặc print()

PHP print - Hiển thị văn bản

Ví dụ sau cho thấy cách xuất chuỗi ra màn hình bằng lệnh print (chú ý rằng chuỗi có thể chứa thẻ HTML)

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print "<h2>PHP học rất DZUI!</h2>";
print "Xin chào!<br>";
print "Tuôi đang học PHP!";
?>

</body>
</html>

PHP print - Hiển thị biến

Ví dụ sau cho thấy cách xuất chuỗi và biến ra màn hình với câu lệnh print

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt1 =
"Học PHP";
$txt2 =
"Lophocvitinh.com";
$x =
5;
$y =
4;

print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "Học PHP tại " . $txt2 . "<br>";
print $x + $y;
?>

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS