NTM Solutions

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Bài 04 – Kiểu dữ liệu

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Kiểu dữ liệu trong PHP

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu trong nhiều loại khác nhau, và mỗi loại có thao tác xử lý riêng.

PHP hỗ trợ các loại dữ liệu sau:

1.       String - Chuỗi

2.       Integer – Số nguyên

3.       Float (số có dấu chấm động – còn được gọi là double) – Số thực

4.       Boolean – Luận lý

5.       Array – Mảng

6.       Object – Đối tượng

7.       NULL – Rỗng

8.       Resource – Tài nguyên

1. Kiểu chuỗi (String) trong PHP

01 chuỗi là 01 dãy các ký tự ví dụ như: "Xin chào!".

01 chuỗi có thể là bất kỳ văn bản nào trong cặp dấu nháy.

Bạn có thể sử dụng nháy đơn hay nháy đôi.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x =
"Xin chào!";
$y =
'Xin chào!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

</body>
</html>

2. Kiểu số nguyên (Integer) trong PHP

Kiểu số nguyên là kiểu số không có phần thập phân.

Quy tắc số nguyên:

·         Không có dấu phân cách thập phân

·         Có thể là số âm hoặc dương

·         Số nguyên có 03 dạng : hệ 10, hệ 16 (số đầu tiên là 0) hoặc hệ 8 (số đầu tiên là 0)

Trong ví dụ sau $x là 01 số nguyên. Hàm var_dump() trong PHP trả ra kiểu dữ liệu và giá trị.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
1982;
var_dump($x);
?>  

</body>
</html>

3. Kiểu số thực (Float) trong PHP

Số thực (số có dấu chấm động) là số có phần phân cách thập phân.

Trong ví dụ sau $x là 01 số động.

Hàm PHP var_dump() trả về kiểu dữ liệu và giá trị.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
10.365;
var_dump($x);
?>  

</body>
</html>

4. Kiểu giá trị luận lý (Boolean) trong PHP

Kiểu giá trị luận lý chỉ có 02 giá trị: TRUE hoặc FALSE

$x = true;
$y = false;

Kiểu luận lý thường dùng để kiểm tra điều kiện.

Bạn sẽ học thêm về kiểu này trong chương sau.

5. Kiểu mảng (Array) trong PHP

Mảng là kiểu dữ liệu chứa nhiều giá trị bên trong 01 biến.

Trong ví dụ sau $cars là 01 biến kiểu mảng.

Hàm var_dump() trong PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = 
array("Mercedes","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>  

</body>
</html>

Chúng ta sẽ học thêm về mảng trong các chương sau.

6. Kiểu đối tượng trong PHP

·         Đối tượng là kiểu dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin tùy vào cách xử lý dữ liệu.

·         Trong PHP, 01 đối tượng phải được khai báo tường minh.

·         Đầu tiên chúng ta phải khai báo 01 lớp đối tượng bằng cách dùng từ khóa class.

·         Lớp là 01 cấu trúc chứa các thuộc tính và các phương thức.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
class Car {
    
function Car() {
        $this->model = 
"LEXUS";
    }
}
// tạo 01 đối tượng
$herbie = new Car();

// hiển thị các thuộc tính của đối tượng
echo $herbie->model;
?>

</body>
</html>

Bạn sẽ học thêm về các đối tượng trong chương sau.

7. Kiểu giá trị NULL trong PHP

Null là 01 kiểu giá trị đặc biệt chỉ có 01 giá trị: NULL

01 biến kiểu NULL là biến không có giá trị gán vào nó.

Mẹo: Nếu 01 biến tạo ra mà không gán giá trị, mặc định sẽ được PHP gán giá trị là NULL

Các biến cũng có thể được làm rỗng bằng cách gán giá trị NULL

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
"Xin chào!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

</body>
</html>

8. Kiểu tài nguyên(Resource) trong PHP

Kiểu tài nguyên không thật sự là 01 kiểu dữ liệu.

Nó chứa tham chiếu đến các hàm và tài nguyên bên ngoài đến PHP.

01 ví dụ thông dụng của việc sử dụng kiểu tài nguyên là 01 lời gọi đến cơ sở dữ liệu.

Chúng ta sẽ không nói về kiểu tài nguyên ở đây vì đó là 01 chủ đề nâng cao.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS