NTM Solutions

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

MYSQL – Bài 10 – Cập nhật dữ liệu trong MySQL


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Cập nhật dữ liệu trong bảng MySQL dùng MySQLi và PDO


Câu lệnh UPDATE được dùng để cập nhật các bản ghi có sẵn trong 01 bảng:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value Chú ý dòng lệnh WHERE trong cú pháp câu UPDATE: câu lệnh WHERE xác định 01 hay nhiều bản ghi sẽ được cập nhật. Nếu bạn sót câu lệnh WHERE , tất cả bản ghi sẽ được cập nhật!

Để hiểu thêm về SQL, các bạn vào đây SQL tutorial.

Đây là dữ liệu bảng "MyGuests"

id
firstname
lastname
email
1
John
Doe
john@example.com
2
Mary
Moe
mary@example.comCác ví dụ sau cập nhật bản ghi có id=2 trong bảng "MyGuests"

Ví dụ (MySQLi hướng đối tượng)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";
$dbname = 
"myDB";

// Tạo kết nối
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
     
die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
}

$sql = 
"UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    
echo "Bản ghi cập nhật thành công!";
else {
    
echo "Lỗi khi cập nhật bản ghi: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Ví dụ (MySQLi thủ tục)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";
$dbname = 
"myDB";

// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
     
die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = 
"UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    
echo "Cập nhật bản ghi thành công!";
else {
    
echo "Lỗi khi cập nhật bản ghi: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>Ví dụ (PDO)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";
$dbname = 
"myDBPDO";

try {
    $conn = 
new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
    
// thiết lập chế độ PDO bắt lỗi bằng ngoại lệ
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $sql = 
"UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

    
// Câu lệnh chuẩn bị
    $stmt = $conn->prepare($sql);

    
// thực hiện câu truy vấn
    $stmt->execute();

    
// xuất 01 thông điệp báo việc cập nhật thành công
    echo $stmt->rowCount() . " bản ghi cập nhật thành công!";
    }
catch(PDOException $e)
    {
    
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
    }

$conn = null;
?>Sau khi bản ghi được cập nhật, dữ liệu bảng còn nhiêu đây:

id
firstname
lastname
email
1
John
Doe
john@example.com
2
Mary
Doe
mary@example.comNếu vẫn chưa rõ các bạn xem them video clip sau:

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


By #tiensim

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS