NTM Solutions

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Bài 01: GIỚI THIỆU PHP VÀ CÚ PHÁP CƠ BẢN

XEM MỤC LỤC BÀI VIẾT PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản (script) phía máy chủ do Rasmus_Lerdorf viết phiên bản đầu tiên vào năm 1994.

PHP có các dòng phiên bản sau: PHP2, PHP3, PHP4, PHP5, PHP7 (tính đến thời điểm 2018)

Trang web chính thức của PHP: php.net

Các bạn muốn xem thêm về lịch sử phát triển của PHP thì vào đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/PHP

Trước khi bắt đầu học, ta phải cài đặt máy chủ web PHP -> Các bạn xem tại đây:

Phần mềm soạn thảo PHP có thể là NOTEPAD, NOTEPAD++ , NETBEANS ,ECLIPSE , ZEND STUDIO ,…

è Ở đây mình khuyên các bạn chọn phần mềm soạn thảo nào có tô màu CODE, có tính năng hoàn thiện cú pháp khi ta gõ và TẢI MIỄN PHÍ (đề xuất: ECLIPSE, Notepad++)

Các phần ta sẽ học trong bài này:

·         Cú pháp cơ bản

·         Cách viết chú thích

·         Chữ HOA-thường1.      Cú pháp cơ bản


Đoạn mã PHP được thực thi trên máy chủ và trả về trình duyệt máy client là văn bản HTML.

01 đoạn mã PHP có thể đặt ở bất kỳ đâu trong trang web.

01 đoạn mã PHP bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

<?php

// Mã PHP ở đây

?>

Đuôi mặc định của tập tin PHP là ".php"

01 tập tin PHP thường chứa các đoạn mã HTML, và mã PHP.

Các đoạn mã PHP kết thúc bằng dấu ;

Dưới đây là 01 ví dụ đơn giản về 01 trang PHP dùng phương thức "echo" xuất ra chuỗi "Xin chào!" trên 01 trang web:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Trang PHP đầu tiên của tuôi!</h1>

<?php
echo "Xin chào!";
?>

</body>
</html>

2.      Cách viết chú thích


01 chú thích trong đoạn mã PHP là 01 dòng không được đọc hay thực thi.

Mục đích chính là để ghi chú về đoạn mã liên quan.

PHP hỗ trợ các cách ghi chú sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Đây là ghi chú dòng đơn

# Đây cũng là ghi chú dòng đơn
/*
Đây là

01 khối

Ghi chú

*/

// Bạn cũng có thể ghi chú 01 phần của dòng
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>

3.      Chữ HOA-thường


Trong PHP, tất cả từ khóa (Ví dụ: if, else, while, echo,...), các lớp, hàm, và hàm do người dùng định nghĩa đều KHÔNG PHÂN BIỆT HOA THƯỜNG.

Trong ví dụ dưới đây, cả 03 câu echo đều hợp lệ và cho kết quả như nhau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Xin chào!<br>";
echo "Xin chào!<br>";
EcHo "Xin chào!<br>";
?>

</body>
</html>

Tuy vậy, tên biến trong PHP có PHÂN BIỆT HOA THƯỜNG.

Trong ví dụ dưới đây, chỉ có câu echo đầu tiên xuất ra giá trị của biến $color (đó là vì $color, $COLOR, và $coLOR được xem như là 03 biến khác nhau):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color =
"màu trắng";
echo "Xe của tôi thì " . $color . "<br>";
echo "Nhà của tôi thì " . $COLOR . "<br>";
echo "Điện thoại của tôi thì " . $coLOR . "<br>";
?>

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


 By #drM

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS