NTM Solutions

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Bài 09 – Phát biểu SWITCH

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Phát biểu switch được dùng để thực thi các hành động khác nhau tùy vào điều kiện.

Phát biểu switch trong PHP

Dùng phát biểu switch để chọn 01 khối thực thi trong đoạn mã.

Cú pháp:
switch (n) {


    case nhãn1:


        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn1;


        break;


    case nhãn2:


        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn2;


        break;


    case nhãn3:


        đoạn mã thực thi nếu n=nhãn3;


        break;


    ...


    default:


        đoạn mã thực thi nếu n không bằng nhãn nào;


}

Cách thức hoạt động: đầu tiên chúng ta có 01 biểu thức n (hầu hết các trường hợp thì đây là biến), được tính giá trị 01 lần duy nhất.

Giá trị của biểu thức n sau đó được so sánh với giá trị của từng case trong cấu trúc.

Nếu khớp 01 case, khối mã gắn liền sẽ thực thi.

Dùng phát biểu break để ngăn đoạn mã tự động chạy case tiếp theo.

Đoạn mã trong phát biểu default sẽ được dùng nếu không khớp case nào.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$thucung = 
"mèo";

switch ($thucung) {
    
case "mèo":
        
echo "Thú cưng của bạn là mèo!";
        
break;
    
case "chó":
        
echo "Thú cưng của bạn là chó!";
        
break;
    
case "cá":
        
echo "Thú cưng của bạn là cá!";
        
break;
    
default:
        
echo "Bạn không thích nuôi thú cưng!";
}
?>
 
</body>
</html>

Ghi chú: phát biểu SWITCH sẽ luôn chạy chậm hơn phát biểu IF -> nên cân nhắc khi sử dụng.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS