NTM Solutions

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Bài 12 – Sử dụng hàm

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Sức mạnh thực sự của PHP là các hàm; với hơn 1000 hàm được xây dựng sẵn.

Hàm do người dùng tạo trong PHP

Bên cạnh các hàm được xây dựng sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình.

01 hàm là 01 khối các đoạn mã có thể dùng nhiều lần trong 01 chương trình.

01 hàm sẽ không được thực thi ngay khi trang web được tải xuống.

01 hàm sẽ chỉ thực thi khi được gọi đến trong chương trình.

Ghi chú: ứng dụng thuộc tính này của hàm, những gì không quá cần thiết trong trang web(như hiệu ứng động, quảng cáo,…) ta đưa vào hàm để khi tải trang web sẽ nhanh hơn.

Tạo hàm người dùng trong PHP

01 hàm người dùng được khai báo với từ khóa "function":

Cú pháp:
function ten_ham() {

    đoạn mã được thực thi;

}

Ghi chú: tên hàm có thể bắt đầu bằng chữ hoặc dấu _ (không phải bắt đầu bằng số).

Mẹo: tên hàm nên đặt gợi nhớ đến tác dụng của nó!

Tên hàm KHÔNG phân biệt HOA-thường.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta tạo 01 hàm mang tên "ToTinh()".

Bộ dấu() để xác định tham số hàm.

Bộ dấu {} để xác định phạm vi bắt đầu và kết thúc của đoạn mã thực thi trong hàm.

Kết quả trả về sẽ là "I love YOU chụt chụt!". để gọi hàm ta chỉ viết tên hàm kèm dấu ()

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function ToTinh() {
    
echo "I love YOU chụt chụt!";
}

totinh();
?>

</body>
</html>

Tham số hàm trong PHP

Thông tin có thể  được nạp vào hàm thông qua các tham số.01 tham số chỉ như 01 biến.

Tham số hàm được đặt trong cặp () sau tên hàm.

Bạn có thể thêm bao nhiêu tham số tùy thích và chúng đặt cách nhau bằng dấu phẩy.

Ví dụ sau đây có 01 hàm với 01 tham số ($ten).

Khi hàm inTen() được gọi, chúng ta sẽ nạp 01 cái tên (Vd: Hùng), và tên này sẽ được sử dụng bên trong hàm.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function inTen($ten) {
    
echo "Nguyễn $ten.<br>";
}

inTen(
"Hùng");
inTen(
"Hoàng");
inTen(
"Sinh");
inTen(
"Lâm");
inTen(
"Tèo");
?>

</body>
</html>

Ví dụ sau đây là 01 hàm với 02 tham số ($ten$tuoi):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function inTen($ten, $tuoi) {
    
echo "$ten Refsnes. Born in $tuoi <br>";
}

inTen(
"Minh","1982");
inTen(
"Stale","1978");
inTen(
"Kai Jim","1983");
?>

</body>
</html>

Giá trị mặc định tham số trong PHP

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng 01 tham số mặc định.

Nếu chúng ta gọi hàm setHeight() mà không có tham số nó sẽ tự động lấy giá trị mặc định của tham số

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function setHeight($minheight = 160) {
    
echo "Chiều cao là : $minheight <br>";
}

setHeight(
180);
setHeight(); //chỗ này sẽ trả ra giá trị mặc định
setHeight(
175);
setHeight(
165);
?>

</body>
</html>

Hàm trả về giá trị trong PHP

Để hàm trả về giá trị ta dùng câu lệnh return

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
function sum($x, $y) {
    $z = $x + $y;
    
return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5,10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7,13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2,4);
?>

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS