NTM Solutions

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Bài 13 – Mảng

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Mảng lưu trữ được nhiều giá trị trong 01 biến.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$xe = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
echo "Tôi thích " . $xe[0] . ", " . $xe[1] . " và " . $xe[2] . ".";
?>

</body>
</html>

Mảng là gì?

01 mảng là 01 biến đặc biệt có nhiều hơn 01 giá trị tại 01 thời điểm.

Nếu bạn có 01 danh sách các mục (Ví dụ: danh sách tên các hãng xe), lưu trữ trong các biến đơn như thế này:

$xe1 = "Mercedes";

$xe2 = "BMW";

$xe3 = "Toyota";

Tuy nhiên nếu bạn muốn lặp duyệt hết các tên hãng xe để tìm kiếm 01 hãng chẳng hạn? Và nếu không phải là 03 xe mà là 300 xe thì sao?

Giải pháp ở đây là tạo 01 biến kiểu mảng!

01 mảng có thể lưu giữ nhiều giá trị trong 01 tên, và bạn có thể truy cập giá trị thông qua chỉ số mảng.

Tạo 01 mảng trong PHP

Trong PHP, hàm array() được dùng để tạo 01 mảng:

array();

Trong PHP, có 03 loại mảng:

Mảng chỉ số - Là mảng có chỉ số kèm theo là số.

Mảng liên kết – Là mảng có chỉ số là các tên khóa.

Mảng đa chiều – Là mảng chứa nhiều hơn 01 mảng con bên trong.

Mảng chỉ số trong PHP - Indexed Arrays

Có 02 cách để tạo mảng chỉ số:

Chỉ số có thể được gán tự động (chỉ số luôn bắt đầu từ 0), như vầy:

$xe = array("Mercedes", "BMW", "Toyota");

Hoặc chỉ số được gán thủ công:

$xe[0] = "Mercedes";

$xe[1] = "BMW";

$xe[2] = "Toyota";

Ví dụ sau tạo 01 mảng chỉ số có tên là $xe, gán 03 phần tử cho nó, và sau đó in ra 01 chuỗi chứa các giá trị phần tử mảng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$xe = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
echo "I like " . $xe[0] . ", " . $xe[1] . " and " . $xe[2] . ".";
?>

</body>
</html>

Hàm trả số phần tử mảng - count()

Hàm count() dùng để trả về tổng số phần tử của mảng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$xe = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
echo count($xe);
?>

</body>
</html>

Lặp trong mảng chỉ số

Để lặp trong mảng chỉ số và in ra tất cả giá trị của mảng, bạn có thể dùng vòng lặp for như vầy:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$xe = 
array("Mercedes""BMW""Toyota");
$arrlength = count($xe);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    
echo $xe[$x];
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Mảng liên kết trong PHP - Associative Arrays

Mảng liên kết là mảng sử dụng tên do bạn đặt làm khóa.

Có 02 cách để tạo mảng liên kết:

$tuoi = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

Hoặc:

$tuoi['Peter'] = "35";

$tuoi['Ben'] = "37";

$tuoi['Joe'] = "43";

Tên các khóa sau đó có thể được sử dụng trong đoạn mã:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$tuoi = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $tuoi['Peter'] . " years old.";
?>

</body>
</html>

Lặp trong mảng liên kết

Để lặp và in ra tất cả giá trị phần tử trong mảng liên kết, ta có thể dùng vòng lặp foreach như vầy:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$tuoi = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");

foreach($tuoi as $x => $x_value) {
    
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Mảng đa chiều - Multidimensional Arrays

Phần này sẽ được đề cập trong các bài viết PHP nâng cao.

Toàn bộ phần tham khảo về mảng trong PHP - Array Reference

Toàn bộ phần tham khảo các hàm xử lý mảng các bạn bấm vào đây PHP ArrayReference.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS