NTM Solutions

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Bài 06 – Hằng số

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Hằng số cũng giống như biến chỉ khác ở chỗ chúng không thể thay đổi giá trị cũng như tái định nghĩa.

Hằng số trong PHP

01 hằng số là 01 định danh (tên) định nghĩa 01 giá trị.

Giá trị hằng số là không thể thay đổi trong suốt đoạn mã.

Tên hằng số bắt đầu bằng chữ hoặc dấu gạch dưới (không có dấu $ trước tên hằng số).

Ghi chú: không giống như biến , hằng số tự động có phạm vi toàn cục (global) trong cả đoạn code.

Cách tạo hằng số trong PHP

Để tạo hằng số ta dùng hàm define()

Cú pháp:
define(tên, giá trị, HOA-thường)

Tham số:

Tên: xác định tên hằng số.

Giá trị: xác định giá trị hằng số.

HOA-thường: xác định hằng số có phân biệt HOA-thường hay không.

Mặc định là false(có phân biệt HOA-thường)

Ví dụ dưới đây tạo ra 01 hằng số có tên phân biệt HOA-thường:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// case-sensitive constant name
define("LOICHAO""Lophocvitinh.com xin chào các bạn!");
echo LOICHAO;
?> 

</body>
</html>

Ví dụ dưới đây tạo ra hằng số có tên không phân biệt HOA-thường:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// case-insensitive constant name
define("GREETING""Chào mừng đến Lophocvitinh.com!", true);
echo loichao;
?> 

</body>
</html>

Hằng số (Constants) có phạm vi toàn cục

Hằng số tự động có phạm vi toàn cục trong cả đoạn code.

Ví dụ dưới đây sử dụng 01 hằng số bên trong hàm ngay cả khi hằng được khai báo bên ngoài hàm:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
define(
"LOICHAO""Chào mừng đến với Lophocvitinh.com!");

function myTest() {
    
echo LOICHAO;
}

myTest();
?> 

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS