NTM Solutions

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Bài 07 – Toán tử

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Toán tử trong PHP

Toán tử dùng để thực hiện các thao tác với biến và giá trị.

Trong PHP, Toán tử gồm các nhóm sau:

·         Toán tử TOÁN HỌC

·         Toán tử GÁN

·         Toán tử SO SÁNH

·         Toán tử TĂNG GIẢM

·         Toán tử LUẬN LÝ

·         Toán tử CHUỖI

·         Toán tử MẢNG

Toán tử toán học trong PHP

Trong PHP, toán tử toán học được dùng tính các phép toán thông thường như: CỘNG, TRỪ , NHÂN, CHIA…

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
+
CỘNG
$x + $y
TỔNG của $x và $y
-
TRỪ
$x - $y
HIỆU của $x và $y
*
NHÂN
$x * $y
TÍCH của $x và $y
/
CHIA
$x / $y
THƯƠNG của $x và $y
%
LẤY DƯ
$x % $y
LẤY DƯ của phép chia $x và $y
**
$x ** $y
$x MŨ $y

Toán tử GÁN trong PHP

Trong PHP, toán tử gán dùng để gán giá trị số vào biến.

Toán tử gán cơ bản nhất trong PHP là "="

Giá trị của biểu thức bên phải sẽ được gán vào biến bên trái.

Toán tử GÁN
Phép toán tương đương
Mô tả
x = y
x = y
Giá trị của biểu thức bên PHẢI sẽ được GÁN vào bên TRÁI.
x += y
x = x + y
Cộng thêm vào
x -= y
x = x – y
Trừ bớt
x *= y
x = x * y
Nhân thêm
x /= y
x = x / y
Chia bớt
x %= y
x = x % y
Lấy phần dư

Toán tử SO SÁNH trong PHP

Trong PHP phép so sánh toán tử được dùng để so sánh 02 giá trị (là SỐ hay CHUỖI):

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
==
So sánh bằng
$x == $y
Trả về true nếu $x bằng $y
===
So sánh trùng
$x === $y
Trả về true nếu $x bằng với $y, và chúng cùng kiểu.
!=
So sánh khác
$x != $y
Trả về true nếu $x khác $y
<> 
So sánh khác
$x <> $y
Trả về true nếu $x khác $y
!==
So sánh không trùng
$x !== $y
Trả về true nếu $x không bằng $y, hoặc chúng không cùng kiểu.
LỚN HƠN
$x > $y
Trả về true nếu $x lớn hơn $y
NHỎ HƠN
$x < $y
Trả về true nếu $x nhỏ hơn $y
>=
LỚN HƠN HOẶC BẰNG
$x >= $y
Trả về true nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y
<=
NHỎ HƠN HOẶC BẰNG
$x <= $y
Trả về true nếu $x nhỏ hơn hoặc bằng $y
              

Toán tử TĂNG/GIẢM trong PHP

Trong PHP toán tử TĂNG/GIẢM được dùng để tăng hoặc giảm 01 giá trị.

Toán tử
Tên
Mô tả
++$x
CỘNG TRƯỚC
Tăng giá trị $x lên 1, sau đó trả về $x
$x++
CỘNG SAU
Trả về $x, sau đó tawnggias trị $x lên 1
--$x
TRỪ TRƯỚC
Giảm giá trị $x xuống 1, sau đó trả về $x
$x--
TRỪ SAU
Trả về $x, sau đó giảm $x xuống 1

Toán tử LUẬN LÝ trong PHP

Trong PHP, toán tử luận lý dùng để nối các phát biểu điều kiện.

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
and
And
$x and $y
True nếu cả both $x và $y là true
or
Or
$x or $y
True nếu $x hoặc $y là true
xor
Xor
$x xor $y
True nếu $x hoặc $y là true, nhưng không phải là cả 02.
&&
And
$x && $y
True nếu cả $x và $y là true
||
Or
$x || $y
True nếu $x hoặc $y là true
!
Not
!$x
Là kết quả đảo ngược của $x

Toán tử CHUỖI trong PHP

PHP có 02 toán tử dùng cho chuỗi.

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
.
NỐI CHUỖI
$txt1 . $txt2
Nối 02 chuỗi $txt1 và $txt2
.=
NỖI VÀ GÁN CHUỖI
$txt1 .= $txt2
Nối và gán chuỗi $txt2 vào $txt1
               

Toán tử MẢNG trong PHP

Trong PHP, toán tử mảng dùng để so sánh các mảng.

Toán tử
Tên
Ví dụ
Kết quả
+
Union
$x + $y
Union of $x and $y
==
Equality
$x == $y
Trả về true nếu $x và $y có cùng cặp khóa/giá trị
===
Identity
$x === $y
Trả về true nếu $x và $y có cùng cặp khóa/giá trị cùng thứ tự và cùng kiểu.
!=
So sánh khác
$x != $y
Trả về true nếu $x khác $y
<> 
So sánh khác
$x <> $y
Trả về true nếu $x khác to $y
!==
So sánh trùng
$x !== $y
Trả về true nếu $x không trùng $y

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS