NTM Solutions

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Bài 08 – Phát biểu điều kiện IF

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Các phát biểu điều kiện dùng để xét các điều kiện thực hiện các hành động phù hợp.

Phát biểu điều kiện trong PHP

Rất hay sử dụng khi viết mã, khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau tùy vào điều kiện.

Trong PHP, ta có các phát biểu điều kiện sau:

if – thực thi mã nếu điều kiện là true

if...else – thực thi mã nếu điều kiện là true và  đoạn mã khác nếu điều kiện là false

if...elseif....else – thực thi các đoạn mã khác nhau khi có >2 điều kiện

switch – chọn 01 trong các khối mã để thực thi

PHP - The if Statement

Phát biểu if thực thi mã nếu điều kiện là true.

Cú pháp:
if (điều kiện) {

Đoạn mã thực thi nếu điều kiện là true;

}

Ví dụ dưới đây sẽ xuất ra dòng chữ "Chào ngày mới xinh tươi!" nếu giờ hiện hành (HOUR) < 20:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date(
"H");

if ($t < "20") {
    
echo " Chào ngày mới xinh tươi!";
}
?>
 
</body>
</html>

PHP - The if...else Statement

Phát biểu if....else thực thi đoạn mã if 01 điều kiện là true và 01 đoạn mã khác if điều kiện là false.

Cú pháp:
if (điều kiện) {

    Đoạn mã thực thi nếu điều kiện là true;

} else {

    Đoạn mã thực thi nếu điều kiện là false;

}

Ví dụ dưới đây sẽ xuất ra dòng chữ "Chào ngày mới xinh tươi!" 

Nếu giờ hiện hành < 20, và nếu ngược lại xuất ra dòng chữ "Good night mình chúc cả nhà!"

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date(
"H");

if ($t < "20") {
    
echo "Chào ngày mới xinh tươi!";
else {
    
echo " Good night mình chúc cả nhà!";
}
?>
 
</body>
</html>

PHP - The if...elseif....else Statement

Phát biểu if....elseif...else dùng thực hiện các đoạn code khác nhau với hơn 02 điều kiện trở lên.

Cú pháp:
if (điều kiện) {

    Đoạn mã thực thi nếu điều kiện là true;

} elseif (điều kiện) {

    Đoạn mã thực thi nếu điều kiện là true;

} else {

    Đoạn mã thực thi nếu tất cả điều kiện là false;

}

Ví dụ dưới đây sẽ xuất ra dòng chữ "Chào em sáng sớm tinh tươm!" nếu giờ hiện hành < 10, và xuất dòng chữ "Chào ngày mới xinh tươi!" nếu giờ hiện hành < 20. 

Ngược lại xuất dòng chữ "Good night mình chúc cả nhà!":

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date(
"H");
echo "<p>Giờ hiện tại là " . $t;
echo ", and will give the following message:</p>";

if ($t < "10") {
    
echo " Chào em sáng sớm tinh tươm!";
elseif ($t < "20") {
    
echo " Chào ngày mới xinh tươi!";
else {
    
echo " Good night mình chúc cả nhà!";
}
?>
 
</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS