NTM Solutions

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

MYSQL - Bài 02 – Tạo mới cơ sở dữ liệu


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


01 cơ sở dữ liệu chứa ít nhất 01 bang.

Bạn sẽ cần quyền tạo (CREATE) để tạo hay xóa 01 cơ sở dữ liệu MySQL (ở đây chúng ta đang học nên cứ dùng tài khoản root cho tiện)

Tạo 01 cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng MySQLi và PDO

Câu lệnh CREATE DATABASE dùng để tạo 01 cơ sở dữ liệu trong MySQL.

Các ví dụ sau minh họa việc tạo 01 cơ sở dữ liệu tên "myDB":

Ví dụ (MySQLi hướng đối tượng)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root"; // Thay bằng username và pass máy chủ web của bạn
$password = 
"";

// Tạo kết nối
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
 
// Kiểm tra kết nối
 if ($conn->connect_error) {
     
die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);

 
// Tạo cơ sở dữ liệu
 $sql = "
CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    
echo "Tạo cơ sở dữ liệu thành công!";
else {
    
echo "Lỗi khi tạo cơ sở dữ liệu:: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Ghi chú: khi tạo mới 01 cơ sở dữ liệu, bạn phải xác định rõ 03 tham số cho đối tượng mysqli  (servername, username và password).

Mẹo: Nếu bạn có dùng cổng riêng , gán 01 chuỗi rỗng cho tham số tên-cơ-sở-dữ-liệu , như thế này: new mysqli("localhost", "username", "password", "", port)

Ví dụ (MySQLi thủ tục)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";

// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
 
// Kiểm tra kết nối
 if (!$conn) {
     
die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

// Tạo cơ sở dữ liệu
 $sql = "
CREATE DATABASE myDB";
 
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    
echo "Tạo cơ sở dữ liệu thành công!";
else {
    
echo "Lỗi khi tạo cơ sở dữ liệu:: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Ghi chú: ví dụ về PDO  sau đây tạo 01 cơ sở dữ liệu có tên là "myDBPDO"

Ví dụ (PDO)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";

try {
    $conn = 
new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username, $password);
    
// set the PDO error mode to exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $sql = 
"
CREATE DATABASE myDBPDO";
    
// dùng hàm exec() vì không có kết quả trả về
    $conn->exec($sql);
    
echo "Tạo cơ sở dữ liệu thành công!";
    }
catch(PDOException $e)
    {
    
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
    }

$conn = null;
?>

Mẹo: 01 lợi thế lớn của PDO là có 01 lớp ngoại lệ dùng để xử lý bất kỳ vấn đề phát sinh khi thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu. Nếu 01 ngoại lệ phát sinh trong khối try{ } , đoạn mã sẽ dừng thực thi và nhảy trực tiếp đến khối catch(){ }. Trong khối catch ở ví dụ trên, ta xuất ra màn hình câu truy vấn SQL và thông báo lỗi kèm theo.

Ghi chú: sau đây là các cách khác để tạo mới 01 cơ sở dữ liệu mySQL

·         Cách tạo cơ sở dữ liệu bằng phpMyADMIN.

·         Cách tạo cơ sở dữ liệu bằng dòng lệnh MySQL Console.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem them video clip sau:

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


By #drM
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS