NTM Solutions

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

MYSQL – Bài 09 – Xóa dữ liệu từ bảng MySQL dùng MySQLi và PDO


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


Câu lệnh DELETE được dùng để xóa các bảng ghi từ 01 bảng:

DELETE FROM tên_bảng
WHERE tên_cột = giá_trị_nào_đó

Chú ý dòng lệnh WHERE trong cú pháp câu lệnh DELETE: Dòng lệnh WHERE xác định 01 hay nhiều bản ghi nào sẽ được xóa. Nếu bạn sót câu lệnh WHERE, tất cả bản ghi sẽ bị xóa!

Để học thêm về SQL, các bạn vào đây SQL tutorial.

Hãy nhìn vào bảng "MyGuests"

id
firstname
lastname
email
1
John
Doe
john@example.com
2
Mary
Moe
mary@example.com
3
Julie
Dooley
julie@example.com

Những ví dụ sau xóa bản ghi có id=3 trong bảng tên là "MyGuests"

Ví dụ (MySQLi hướng đối tượng)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";
$dbname = 
"myDB";

// Tạo kết nối
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
     
die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
}

// câu sql để xóa 01 bản ghi
 $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    
echo "Xóa bản ghi thành công";
else {
    
echo "Lỗi khi xóa bản ghi: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Ví dụ (MySQLi thủ tục)


<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";
$dbname = 
"myDB";

// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
     
die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

// câu sql để xóa 01 bản ghi
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    
echo "Xóa bản ghi thành công!";
else {
    
echo "Lỗi khi xóa bản ghi: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Ví dụ (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = 
"root";
$password = 
"";
$dbname = 
"myDBPDO";

try {
    $conn = 
new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
    
// thiết lập chế độ PDO bắt lỗi bằng ngoại lệ
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    
// câu sql để xóa 01 bản ghi
    $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

    
// dùng hàm exec() vì không có kết quả trả về
    $conn->exec($sql);
    
echo "Xóa bản ghi thành công!";
    }
catch(PDOException $e)
    {
    
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
    }

$conn = null;
?>Sau khi xóa bản ghi thành công, dữ liệu bảng sẽ còn nhiêu đây:

id
firstname
lastname
email
1
John
Doe
john@example.com
2
Mary
Moe
mary@example.com

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem them video clip sau:


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT PHP


By #drM

Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS