NTM Solutions

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê PivotTable


Menu Insert->Pivot Table

+ Trong mục Select a table or range->chọn bảng vừa nhập

+ Chọn Existing Worksheet để đặt bảng PIVOT ngay trong sheet hiện hành-> Chọn ô sẽ chèn bảng PIVOT

+ Lần lượt kéo các fields thả vào mục Rows như hình vẽ.


Đối với bảng Pivot Table ta chỉ sử dụng trong 02 menu ANALYZE và DESIGN

a.       Menu DESIGN

Report layout->Chọn Show in Tabular Form để dữ liệu hiện theo hàng ngang.

Sub Total->Do not show Subtotals->Tắt tính tổng theo từng nhóm (trong ví dụ này là sản phẩm).

Muốn điền kín hết các giá trị ->Menu DESIGN->Report Layout->Repeat All Item Labels

b.      Menu ANALYZE


PivotTable: các tùy chọn liên quan đến toàn bảng

Active Field: các tùy chọn liên quan đến cột đang chọn

Group: nhóm và hủy nhóm các đối tượng

Filter: Các giá trị dùng để lọc dữ liệu của bảng

Data: thay đổi nguồn dữ liệu bảng

Action: quét chọn, xóa, dời bảng

Calculations: tạo 01 cột dựa trên dữ liệu của các cột khác

Fields, Items & Sets->Calculated Field…


Sau khi bấm OK trong bảng xuất hiện thêm 01 cột Thành Tiền-> kéo bỏ vào mục Values

Cuối cùng ta được bảng như sau:


Các bạn thử bấm vào dấu mũi tên để lọc và sắp xếp dữ liệu theo từng cột.

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS