NTM Solutions

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Add-in đọc số Tiếng Việt

Quay về mục lục VBA Macro

'=====================
'Nguồn: Sưu tầm

Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
  DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  i = 1
  lop = 1
  Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
    If n1 & n2 & n3 = "000" Then
      If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
    Else
      If n1 = 0 Then
        If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
      Else
        s1 = s09(n1) & " traêm"
      End If
      If n2 = 0 Then
        If s1 = "" Or n3 = 0 Then
          s2 = ""
        Else
          s2 = " linh"
        End If
      Else
        If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
      End If
      If n3 = 1 Then
        If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
      ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
        s3 = " laêm"
      Else
        s3 = s09(n3)
      End If
      If i > Len(conso) Then
        s123 = s1 & s2 & s3
      Else
        s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
      End If
    End If
    lop = lop + 1
    If lop > 3 Then lop = 1
    docso = docso & s123
    If i > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
Else
  DocSoVni = conso
End If
End Function

'==================================
Function DocSoAbc(conso) As String
s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
If Trim(conso) = "" Then
  DocSoAbc = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  i = 1
  lop = 1
  Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
    If n1 & n2 & n3 = "000" Then
      If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
    Else
      If n1 = 0 Then
        If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
      Else
        s1 = s09(n1) & " tr¨m"
      End If
      If n2 = 0 Then
        If s1 = "" Or n3 = 0 Then
          s2 = ""
        Else
          s2 = " linh"
        End If
      Else
        If n2 = 1 Then s2 = " m­êi" Else s2 = s09(n2) & " m­¬i"
      End If
      If n3 = 1 Then
        If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
      ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
        s3 = " l¨m"
      Else
        s3 = s09(n3)
      End If
      If i > Len(conso) Then
        s123 = s1 & s2 & s3
      Else
        s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
      End If
    End If
    lop = lop + 1
    If lop > 3 Then lop = 1
    docso = docso & s123
    If i > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
Else
  DocSoAbc = conso
End If
End Function
'===============================
Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(conso) = "" Then
  DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  i = 1
  lop = 1
  Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
    If n1 & n2 & n3 = "000" Then
      If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
    Else
      If n1 = 0 Then
        If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
      Else
        s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
      End If
      If n2 = 0 Then
        If s1 = "" Or n3 = 0 Then
          s2 = ""
        Else
          s2 = " linh"
        End If
      Else
        If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
      End If
      If n3 = 1 Then
        If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
      ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
        s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
      Else
        s3 = s09(n3)
      End If
      If i > Len(conso) Then
        s123 = s1 & s2 & s3
      Else
        s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
      End If
    End If
    lop = lop + 1
    If lop > 3 Then lop = 1
    docso = docso & s123
    If i > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
Else
  DocSoUni = conso
End If
End Function


Tải xuống add-in đọc số

MD5-SHA256
FDF8B31BFD62762ED34AF82F2A030F4C863DDFDE34E5E58118C5AD0BD86F253B


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS