NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Traversing - Bài 5 - Lọc – Filtering


Thu hẹp kết quả tìm kiếm phần tử

03 phương thc lc cơ bn nht là first(), last() và eq(), cho phép bn chn la 01 phn t da trên v trí ca nó trong 01 nhóm phn t.

Những phương thc lc khác như filter() và not() cho phép bn chn phn t trùng hoc không trùng điu kin lc.


Phương thức jQuery first()

Phương thc first() tr v phn t đầu tiên trong các phn t đã chọn.

Ví dụ sau chọn phần tử <p> đầu tiên trong bên trong phần tử <div> đầu tiên:
$(document).ready(function(){
    $(
"div p").first();
});

Phương thức jQuery last()

Phương thc last() tr v phn t cui cùng trong các phn t đã chọn lựa.

Ví dụ sau chọn phần tử <p> cuối cùng trong thẻ <div> cuối cùng:

$(document).ready(function(){
    $(
"div p").last();
});


Phương thức jQuery eq()

Phương thc eq() tr v 01 phn t ở 01 vị trí nhất định trong các phn t đã chọn.

Con số vị trí của phần tử bắt đầu t 0 => phần tử đầu tiên có chỉ số là 0.

Ví dụ sau chọn phần tử <p> (số index = 1):
$(document).ready(function(){
    $(
"p").eq(1);
});

Phương thức jQuery filter()

Phương thc filter() cho phép bn xác định 01 điu kin lc.

Nhng phn t không tha điu kin lc s b xóa khi vùng chn, và những phần tử thỏa điu kin s được tr v.

Ví dụ trả về tất cả phần tử <p> với tên lớp là "intro":
$(document).ready(function(){
    $(
"p").filter(".intro");
});

Phương thức jQuery not()

Phương thc not() tr v tt c phn t không khp vi điu kin lc.

Mẹo: phương thc not() là ngược li vi phương thc filter().

Ví dụ sau trả về tất cả thẻ <p> không có tên lớp là "intro":

$(document).ready(function(){
    $(
"p").not(".intro");
});


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS