NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Traversing - Bài 5 - Lọc – Filtering

Thu hẹp kết quả tìm kiếm phần tử
03 phương thc lc cơ bn nht là first(), last() và eq(), cho phép bn chn la 01 phn t da trên v trí ca nó trong 01 nhóm phn t.
Những phương thc lc khác như filter() và not() cho phép bn chn phn t trùng hoc không trùng điu kin lc.


Phương thc jQuery first()
Phương thc first() tr v phn t đầu tiên trong các phn t đã chọn.
Ví dụ sau chọn phần tử <p> đầu tiên trong bên trong phần tử <div> đầu tiên:
$(document).ready(function(){
    $(
"div p").first();
});


Phương thc jQuery last()
Phương thc last() tr v phn t cui cùng trong các phn t đã chọn lựa.
Ví dụ sau chọn phần tử <p> cuối cùng trong thẻ <div> cuối cùng:

$(document).ready(function(){
    $(
"div p").last();
});


Phương thc jQuery eq()
Phương thc eq() tr v 01 phn t ở 01 vị trí nhất định trong các phn t đã chọn.
Con số vị trí của phần tử bắt đầu t 0 => phân tử đầu tiên có chỉ số là 0.
Ví dụ sau chọn phần tử <p> (số index = 1):
$(document).ready(function(){
    $(
"p").eq(1);
});


Phương thc jQuery filter()
Phương thc filter() cho phép bn xác định 01 điu kin lc. Nhng phn t không tha điu kin lc s b xóa khi vùng chn, và những phần tử thỏa điu kin s được tr v.
Ví dụ trả về tất cả phần tử <p> với tên lớp là "intro":
$(document).ready(function(){
    $(
"p").filter(".intro");
});


Phương thc jQuery not()
Phương thc not() tr v tt c phn t không khp vi điu kin lc.
Mẹo: Phương thc not() là ngược li vi phương thc filter().
Ví dụ sau trả về tất cả thẻ <p> không có tên lớp là "intro":

$(document).ready(function(){
    $(
"p").not(".intro");
});

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS