NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Hiệu Ứng - Bài 5 - Ngừng hiệu ứng

Phương thức stop()

Phương thức stop() được dùng để dừng 01 hiệu ứng động hoặc hiệu ứng trước khi nó hoàn thành.

Phương thức stop() hoạt động trên tất cả hàm hiệu ứng của JQuery, bao gồm trượt, nhạt dần và hiệu ứng động tùy biến.

Cú pháp:
$(selector).stop(stopAll,goToEnd);
Tham số stopAll xác định hàng đợi các hiệu ứng có bị xóa sạch chưa. Mặc định là false, điều đó nghĩa là chỉ có hiệu ứng hiện thời sẽ bị dừng, và các hiệu ứng tiếp theo sẽ được thực thi tuần tự sau đó.

Tham số tùy chọn goToEnd xác định xem có hoàn thành trạng thái động ngay tức thì hay không. Mặc định là false.

Vì vậy mặc định, phương thức stop() ngưng hiệu ứng hiện hành thực thi trên phần tử đang được chọn.

Ví dụ sau mô tả phương thức stop() , không có tham số:

$("#stop").click(function(){
    $(
"#panel").stop();
});

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS