NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - HTML - Bài 4 - JQuery Xóa phần tử

 

Xóa Phần tử/Nội dung

Để xóa những phần tử và nội dung, có 02 phương thức jQuery:
  • remove() - Xóa phần tử đã chọn (và các phần tử con)
  • empty() - Xóa những phần tử con trong phần tử đã chọn.

Phương thức jQuery remove()

$("#div1").remove();

Phương thức jQuery empty()

$("#div1").empty();

Lọc những phần tử đã xóa

Phương thức jQuery remove() cũng có 01 tham số cho phép bạn lọc những phần tử đã bị xóa.
Tham số có thể là bất kỳ tham số jQuery selector nào.
Ví dụ sau xóa tất cả thẻ <p> với class="test"

$("p").remove(".test");
Ví dụ sau xóa tất cả thẻ <p> có class="test" và class="demo":

$("p").remove(".test, .demo");


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS