NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - HTML - Bài 6 - JQuery phương thức CSS


Phương thức jQuery css()

Phương thức css() thiết lập hoặc trả về 01 hoặc nhiều thuộc tính cho các đối tượng đã chọn.


Trả về 01 thuộc tính CSS

Để trả về giá trị của 01 thuộc tính CSS bạn dùng cú pháp sau:
css("propertyname");

Ví dụ sau sẽ trả về giá trị background-color của phần tử ĐẦU TIÊN KHỚP ĐIỀU KIỆN:
$("p").css("background-color");

Thiết lập 01 thuộc tính CSS

Để thiết lập 01 thuộc tính CSS, ta sử dụng cú pháp sau:
css("propertyname","value");

Ví dụ sau sẽ thiết lập giá trị background-color cho TẤT CẢ PHẦN TỬ KHỚP ĐIỀU KIỆN:
$("p").css("background-color""yellow");

Thiết lập nhiều thuộc tính CSS

Để thiết lập nhiều thuộc tính CSS cùng lúc, ta sử dụng cú pháp:
css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});

Ví dụ sau sẽ thiết lập thuộc tính background-color và thuộc tính font-size cho TẤT CẢ PHẦN TỬ KHỚP ĐIỀU KIỆN.

$("p").css({"background-color""yellow""font-size""200%"});

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS