NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Traversing - Bài 2 - Nhánh cha – Ancestor

01 nhánh tổ tiên là cha mẹ, ông bà,ông cụ kị...
Với jQuery bạn có thể tra cứu sơ đồ cây DOM để tìm tổ tiên của 01 phần tử.


Duyệt lên cây DOM
03 phương thc jQuery hu dng để tra ngược lên cu trc cây DOM là:
  • parent()
  • parents()
  • parentsUntil()


Phương thc jQuery parent()
Phương thc parent() tr v phn t cha trc tiếp ca phn t đã chọn lựa.
Phương thc này ch tra cu đơn l 01 phn t trong cu trúc cây DOM.
Ví dụ sau trả về phần tử cha mẹ trực tiếp của mỗi phần tử <span>:
$(document).ready(function(){
    $(
"span").parent();
});

Phương thc jQuery parents()
Phương thc parents() tr v tt c các phn t cha ca đối tượng đã chọn.
Ví dụ sau trả về tất cả phần tử cha của phần tử <span>:
$(document).ready(function(){
    $(
"span").parents();
});
Bạn cũng có thể sử dụng 01 tham số tùy chọn để lc các phn t cha.
Ví dụ sau trả về tất cả phần tử cha của các phần tử <span> mà là thẻ <ul>
$(document).ready(function(){
    $(
"span").parents("ul");
});
Phương thc jQuery parentsUntil()
Phương thc parentsUntil() tr v tt c phn t cha gia 02 tham s.
Ví dụ sau trả về tất cả phần tử cha giữa thẻ <span> và thẻ <div>:

$(document).ready(function(){
    $(
"span").parentsUntil("div");
});

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS