NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Traversing - Bài 2 - Nhánh cha – Ancestor


Xem Mục lục lập trình JQuery


01 nhánh tổ tiên là cha mẹ, ông bà,ông cụ kị...

Với jQuery bạn có thể tra cứu sơ đồ cây DOM để tìm tổ tiên của 01 phần tử.

Duyệt lên cây DOM

03 phương thc jQuery hu dng để tra ngược lên cu trc cây DOM là:
  • parent()
  • parents()
  • parentsUntil()

Phương thức jQuery parent()

Phương thc parent() tr v phn t cha trc tiếp ca phn t đã chọn lựa.

Phương thc này ch tra cu đơn l 01 phn t trong cu trúc cây DOM.

Ví dụ sau trả về phần tử cha mẹ trực tiếp của mỗi phần tử <span>

$(document).ready(function(){
    $(
"span").parent();
});

Phương thức jQuery parents()

Phương thc parents() tr v tt c các phn t cha ca đối tượng đã chọn.

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử cha của phần tử <span>

$(document).ready(function(){
    $(
"span").parents();
});

Bạn cũng có thể sử dụng 01 tham số tùy chọn để lc các phn t cha.

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử cha của các phần tử <span> mà là thẻ <ul>

$(document).ready(function(){
    $(
"span").parents("ul");
});


Phương thức jQuery parentsUntil()

Phương thc parentsUntil() tr v tt c phn t cha gia 02 tham s.

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử cha giữa thẻ <span> và thẻ <div>

$(document).ready(function(){
    $(
"span").parentsUntil("div");
});


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS