NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Hiệu Ứng - Bài 3 – Trượt

Phương thức Sliding

Với jQuery bạn có thể tạo 01 hiệu ứng trượt trên phần tử.

jQuery có các phương thức sau mô tả hiệu ứng trượt:
  • slideDown()
  • slideUp()
  • slideToggle()

Phương thức slideDown()

Phương thức slideDown() dùng để trượt xuống 01 phàn tử.

Cú pháp:
$(selector).slideDown(speed,callback);

Tham số speed xác định thời lượng hiệu ứng diễn ra. Bao gồm các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là 01 hàm được thực thi sau khi hiệu ứng trượt hoàn thành.

Ví dụ:
$("#flip").click(function(){
    $(
"#panel").slideDown();
});

Phương thức slideUp()

Phương thức slideUp() dùng để trượt lên 01 phần tử.

Cú pháp:
$(selector).slideUp(speed,callback);
Tham số speed xác định thời lượng của hiệu ứng. Bao gồm các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là 01 hàm được thực thi sau khi hiệu ứng hoàn thành.

Ví dụ:
$("#flip").click(function(){
    $(
"#panel").slideUp();
});


Phương thức slideToggle()

Phương thức slideToggle() bật/tắt giữa 02 phương thức slideDown()slideUp()

Nếu phần tử đang trượt xuống thì nó sẽ trượt lên và ngược lại.
$(selector).slideToggle(speed,callback);
Tham số speed gồm các giá trị sau: "slow", "fast", milliseconds.

Tham số callback là 01 hàm được thực thi sau khi hiệu ứng trượt hoàn thành.

Ví dụ:
$("#flip").click(function(){
    $("#panel").slideToggle();
});
Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS