NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Traversing - Bài 3 - Nhánh con - Descendant

01 nhánh con là 01 con, cháu, chắt...
Với jQuery bạn có thể duyệt từ trên xuống cây DOM để tìm các con của 01 phần tử.


Duyệt từ trên xuống cây DOM Tree
02 phương thc hu dng để duyt t trên xung cây DOM là:
  • children()
  • find()


Phương thc jQuery children()
Phương thc children() tr v tt c các phn t con trc tiếp ca phn t đã chọn.
Phương thc này ch duyt xung 01 cp trong cây DOM.
Ví dụ sau trả về tất cả phần tử là phần tử con trực tiếp của thẻ <div>
$(document).ready(function(){
    $(
"div").children();
});
Bạn cũng có thể sử dụng 01 tham số tùy chọn để lc kết qu tìm kiếm phần tử con.
Ví dụ sau trả về tất cả thẻ <p> với tên lớp là "first", là con trực tiếp của thẻ <div>:

$(document).ready(function(){
    $(
"div").children("p.first");
});


Phương thc jQuery find()
Phương thc find() tr v nhng phn t con ca phn t đã chọn, theo hướng t trên xung đến phn t cui cùng.
Ví dụ sau trả về tất cả thẻ <span> là con của <div>:
$(document).ready(function(){
    $(
"div").find("span");
});
Ví dụ sau trả về tất cả phần tử con của thẻ <div>

$(document).ready(function(){
    $(
"div").find("*");
});

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS