NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Hiệu Ứng - Bài 1 - Ẩn Hiện

Xem Mục lục lập trình JQuery

jQuery hide() và show()

Với jQuery, bạn có thể ẩn và hiện phần tử HTML với phương thức hide() và show()

Ví dụ:
$("#hide").click(function(){
    $(
"p").hide();
});

$(
"#show").click(function(){
    $(
"p").show();
});
Cú pháp:
$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);
Tham số speed xác định tốc độ ẩn/hiện, gồm các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là 01 hàm được thực hiện sau khi phương thức hide() hoặc show() hoàn thành (bạn sẽ học về các hàm callback trong chương sau).

Trong ví dụ sau sẽ mô tả tốc độ của phương thức hide()


Ví dụ:
$("button").click(function(){
    $(
"p").hide(1000);
});

jQuery toggle()

Với jQuery, bạn có thể bật/tắt giữa 02 phương thức hide()show() bằng phương thức toggle()

Hiện phần tử nếu phần tử đó đang ẩn và ngược lại.

Ví dụ:
$("button").click(function(){
    $(
"p").toggle();
});
Cú pháp:
$(selector).toggle(speed,callback);
Tham số speed gồm các giá trị: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là 01 hàm thực thi sau khi hoàn thành phương thức toggle().

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS